HØRING – UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM BEHANDLING AV ETIKK OG REDELIGHET I FORSKNING

Det vises til brev av 07.12.2007 vedr utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Forskerforbundet har vurdert forslaget i høringsbrevet om å endre bestemmelsen om når de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er beslutningsdyktige. Forskerforbundet er enig i de vurderinger departementet legger til grunn for forslaget og har ingen innvendinger til den foreslåtte endringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:  
Norges forskningsråd
Unio
Universitets- og høgskolerådet