Høring – endring av likestillingsloven § 4, forbud mot å spørre om graviditet

Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av høring om endring av likestillingsloven § 4, med intern høringsfrist 10. november 2008. Departementet foreslår i høringsnotatet et uttrykkelig lovforbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging.

Forskerforbundet støtter departementets forslag og har følgende merknader:

Forskerforbudet får mange henvendelser fra medlemmer som er i en ansettelsesprosess og som ønsker råd om de er pliktig til å opplyse om de er gravid eller planlegger familie. Det skisserte lovforslaget vil klargjøre dagens rettstilstand og hindre at det under ansettelsesprosessen stilles spørsmål det per i dag likevel ikke er adgang til å vektlegge.

Ved et lovforbud unngår man også den problematikken mange av våre medlemmer opplever som et dilemma: Svarer man ja på spørsmål om at man er gravid/planlegger familie, så tilsier erfaring fra saker hos Likestilling og diskrimineringsombudet at man ikke får jobben, svarer man nei og likevel er gravid/planlegger barn blir man i ettertid beskyldt av arbeidsgiver for å ha opptrådt illojalt under intervju.

Selv om det fremdeles er slik at det er flest kvinner som tar hoveddelen av foreldrepermisjonen, er det viktig at bestemmelsen utformes kjønnsnøytralt slik at også menn evt. par av begge kjønn ikke diskrimineres med tanke på familieplanlegging og uttak av foreldrepermisjon. Et kjønnsnøytralt uttrykk i stedet for familieforøkelse, kan være et forbud mot å spørre om søkers livssituasjon.

For å sikre en omgåelse av lovbestemmelsen med hensyn til spørsmål om graviditet fremstår det hensiktsmessig at lovbestemmelsen også inneholder et forbud mot å spørre om antall barn og sivil status.

Et forbud mot å spørre om antall barn og sivil status kan motvirke at arbeidsgiver stiller spørsmål om forhold det ikke er adgang til å vektlegge.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Ann Turid Opstad
Seksjonsleder

Mariann Helen Olsen
jur. rådgiver