Dokument nr 8:74 (2007-2008)

Forskerforbundet støtter representantforslag nr 74 fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Leif Helge Kongshaug. Både innen samfunns- og næringsliv er behovet for ny kunnskap, teknologi og kompetent arbeidskraft stort. Så forskjellige utfordringer som globale klimaendringer og spesialisert pleie innen helse og omsorg har det til felles at forskning er nøkkelen til å løse dem. Men skal vi klare det, må det satses.

Vi støtter forslagstillernes analyse av situasjonene innen høyere utdanning og forskning. Bruken av forskningsfondet til driftstilskudd, stikk i strid med intensjonen, sammen med kutt i basisbevilgningene til utdannings- og forskningsinstitusjonene har ført til mindre handlingsrom i forskningen. Til tross for lovnader om tung satsing på forskning i Soria Moria-erklæringen har perioden vært preget av nedskjæring og redusert virksomhet blant landets universiteter og høgskoler.

For å snu trenden må Stortinget vedta forslagene fra representantene Dørum og Kongshaug. I tillegg må det sikres at basisfinansieringen utgjør 60% av finansieringen til universiteter og høgskoler. Det er denne finansieringen som muliggjør strategisk satsing i forskningen.

NIFU STEPs utredning om forskerrekrutteringsbehov i Norge anslår at det trengs 450 nye stipendiatstillinger pr år frem til 2020. Dette må følges opp i tillegg til at etterslepet for manglende bevilgninger de siste årene må tas inn. I løpet av de neste 4 til 9 årene vil 40% av landets professorer og førsteamanuensiser gå av med pensjon. Dette utgjør ryggraden i norsk forskning. Å erstatte disse vil være en betydelig utfordring som vi i dag ikke vet hvordan vi skal løse.

Behovet for bedring av infrastruktur innen forskningen er prekær. Norges forskningsråd har beregnet at det trengs 2,6 mrd til nytt vitenskapelig utstyr over de neste ti årene og 2,9 mrd til særs dyrt vitenskapelig utstyr. Norge kan ikke hevde seg på den internasjonale forskningsfronten med å henge en generasjon etter på utstyrssiden. Regjeringen må følge opp tilrådingen fra Norges forskningsråd om vitenskapelig utstyr.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær