HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM ARBEIDSTID FOR ARBEIDSTAKERE MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING

Innledning

Det vises til oversendte forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, med intern høringsfrist 5. mars og høringsfrist til departementet 15. mars.

Vi mener det er viktig at de fleste arbeidstakere er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Dette fordi bestemmelsene skal sikre at arbeidstakere ikke har en arbeidstid som er helseskadelig eller kan påvirke  deres muligheter til fritid negativt.

Vi er således enig i at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling bør være omfattet av arbeidstidskapitlet, med mulighet for å avtale unntak etter en konkret vurdering av den enkelte stilling.

Alternative løsninger

I høringsutkastet er det skissert to alternative løsninger for unntak. Alternativ 1 som innebærer at arbeidstidsbestemmelsene fullt ut gjøres gjeldende, men med anledning til å avtale unntak. Alternativ 2 som innebærer at arbeidstakere i særlig uavhengig stilling fortsatt skal være unntatt fra enkelte av bestemmelsene i arbeidstidskapitlet, men at øvrige bestemmelser skal gjelde, med mindre det avtales unntak. Vi mener alternativ 1 bør legges til grunn. Alternativ 1 ivaretar arbeidstaker best og er det enkleste å forholde seg til i praksis.

Begrepet særlig uavhengig stilling

I praksis har ”særlig uavhengig stilling” blitt tolket svært vidt med den konsekvens at langt flere har blitt unntatt fra arbeidstidskapitlet enn det har vært grunnlag for. Spesielt har mange med høyere utdanning blitt unntatt uten at de i realiteten har hatt en stilling som tilsier unntak. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å gi en tilstrekkelig utfyllende definisjon av ” særlig uavhengig stilling” i lovteksten, men det kan likevel være hensiktsmessig med en presisering som tilkjennegir det sentrale i begrepet. Vi foreslår derfor – i tråd med hovedsammenslutningenes tidligere innspill til departementet – at følgende setning tas inn i forslaget: ”Avtale kan bare inngås med arbeidstakere som har reell styring over egen arbeidstid”.

Fordi særlig uavhengig stilling har blitt tolket særlig vidt i praksis kan det være hensiktsmessig om det tas inn en bestemmelse som gir de lokale parter en forhandlingsplikt/medbestemmelse i forkant av inngåelse av individuelle avtaler. Et slikt system vil kunne bygges opp slik at de lokale partene blir enige om hvilke stillinger som oppfyller lovens krav til særlig uavhengig stilling. Deretter vil arbeidsgiver og ansatte i særlig uavhengig stilling kunne inngå avtale om at den ansatte skal være unntatt fra bestemmelsene. Uansett bør det fastsettes i loven at arbeidsgiver før avtale inngås skal drøfte behovet for arbeidstidsordningen med de tillitsvalgte, jf hovedsammenslutningenes tidligere innspill til departementet.

Informasjon om konsekvenser

I tråd med hovedsammenslutningenes tidligere innspill til departementet bør det fremgå av loven at arbeidsgiver er forpliktet til å informere arbeidstaker om konsekvensene av en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstilsynets kompetanse

Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet er tillagt kompetanse til å avgjøre om en stilling er av særlig uavhengig karakter. I praksis velger Arbeidstilsynet selv om de ønsker å ta stilling til spørsmålet ved uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og har således avvist henvendelser i disse tilfellene. Vi mener at det på den bakgrunn er nødvendig å lovfeste Arbeidstilsynets plikt til å ta stilling til spørsmålet ved slike henvendelser.

Overgangsordning

Vi mener at endringen bør få anvendelse overfor allerede inngåtte kontrakter, men at det kan fastsettes en overgangsordning på f.eks 3 år. Vi mener at 5 år som nevnt i høringsforslaget, er for lang tid.

Ledende stilling

I høringsforslaget foreslås det ingen endringer for arbeidstakere i ledende stilling. Vi mener at også disse bør omfattes av forslaget med unntak for virksomhetens øverste leder, jf hovedsammenslutningenes tidligere innspill til departementet. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
Fungerende generalsekretær

Ann Turid Opstad
Seksjonsleder