INNSPILL VEDRØRENDE STATSBUDSJETT FOR 2008

Det vises til St.prp.nr.1 (2007-2008) med forslag til statsbudsjett for 2008.

Forskerforbundet er tilfreds med at budsjettforslaget inneholder forslag om 350 nye stipendiatstillinger til universiteter og høyskoler. Forbundet er også positiv til økningen i forskningsbevilgningene, inkludert styrking av forskningsfondet med 6 mrd kr, men konstaterer at økningen er langt fra tilstrekkelig til å nå regjeringens eget mål i Soria Moria-erklæringen om økt forskningsinnsats.

Når det gjelder bevilgningene til høyere utdanning, er forbundet meget skuffet over at regjeringen i budsjettforslaget ikke tilbakefører kuttet i basisfinansieringen til universitetene og høyskolene i inneværende års budsjett. 

Oppsummering av Forskerforbundets endringsforslag

  • Kuttet i basisfinansiering på 274,3 mill kroner på inneværende års budsjett tilbakeføres. 
  • Basisfinansieringen til universitetene heves i løpet av de fire neste årene til minst 60%.
  • Eventuell konsultasjonsordning mellom høyskolene og regionene avtalefestes ikke. 
  • Det opprettes ytterligere 170 nye stipendiatstillinger.
  • Det opprettes 100 nye postdoktorstillinger.
  • Fondet for forskning og nyskaping styrkes med ytterligere 14 mrd kroner.
  • Bevilgningen til utstyr økes med 200 mill kroner.
  • Forskerforbundet foreslår å innføre en direkte tilskuddsordning for forskningsprosjekter i næringslivet.
  • Endringer i SkatteFUNN-ordningen reverseres.

Programkategori 07.60 - Høyere utdanning

Reversering av kuttet i basisfinansieringen
I forslag til statsbudsjett for 2008 viderefører regjeringen kuttet i basisfinansieringen på 274,3 mill kroner for universitetene og høyskolene. Selv om regjeringen foreslår bevilget 410 mill kr til viktige øremerkede tiltak (inkl. utstyr til nybygg), uteblir en sterkt påkrevd økning i frie midler. Dette svekker handlingsrommet for de høyere utdanningsinstitusjonene, og mange institusjoner vurderer nå redusert aktivitet. Basisfinansieringen skal dekke deler av de faste kostnadene til både infrastruktur, undervisning og forskning, slik at institusjonene blir mindre sårbare for variasjoner i studenttilstrømming og ekstern finansiering. Basisfinansieringen er avgjørende for å sikre institusjonenes autonomi forankret i universitets- og høyskoleloven. Dette krever en basisfinansiering på minst 60%. De siste årene har imidlertid basisandelen til universitetene gradvis blitt svekket. Forslaget til statsbudsjett for 2008 forsterker dette, f eks utgjør basisfinansieringen for Universitetet i Bergen i 2008 under 50%.  Kuttet i basisfinansiering må derfor tilbakeføres.

Universitetsmuseene
I forslaget til statsbudsjett er det foreslått å bevilge 40 mill kr til universitetsmuseene til bevaring og sikring av samlingene. Her er det store behov og Forskerforbundet støtter forslaget.

Konsultasjonsordning høyskolene/regionene
Forskerforbundet merker seg at Kunnskapsdepartementet i sin omtale av kontakten mellom høyskolene og regionene går inn for å avtalefeste forpliktende konsultasjonsordninger mellom de statlige høyskolene og regionene. Forskerforbundet har i sin høring til regionalmeldingen understreket behovet for nasjonalt samordning og styring av høyere utdanning. Det gjelder også høyskolene. Forbundet er derfor skeptisk til tiltak som fragmenterer det nasjonale ansvaret og svekker statens rolle. Forskerforbundet tar derfor avstand fra ordningen med avtalefestete konsultasjoner, og kan ikke se at dette er nødvendig for at institusjonene skal bidra regionalt. 

Bygg
Forskerforbundet registrerer at det er foreslått bevilgninger til prosjektering av 3 bygg, igangsetting av renovering av ett bygg samt videreføring av 2 bygg, mens 2 bygg har fått utsatt byggestart til 2008. Forbundet vil imidlertid vise til det store og vel dokumenterte behovet for nybygg og renovering av bygg i sektoren og etterlyser vilje fra regjeringens side til å satse mer. Forskerforbundet vet at flere bygg er ferdig prosjektert og foreslår at byggestart igangsettes.

Rekruttering

Stipendiatstillinger
Forskerforbundet er positiv til at regjeringen fremmer forslag i budsjettet om 350 nye stipendiatstillinger fra høsten 2008. På grunn av tidligere års underdekning er imidlertid antallet ikke tilstrekkelig for å nå måltallet i opptrappingsplanen for nye stipendiatstillinger som gikk ut i 2007. Behovet for forskerutdannet personale er stort og vil øke i årene som kommer. Snittalderen for fast vitenskapelig personell ved universitetene økte fra 46 år i 1981 til 53 år i 2005. I 2005 var nesten 30% av de fast ansatte ved universitetene over 60 år. Disse må erstattes i løpet av de seks kommende årene. Antallet er også altfor lavt for å nå regjeringens mål om at den offentlige forskningsinnsatsen skal utgjøre 1% av BNP innen 2010. I tillegg må den økte arbeidsbelastningen som følger av kvalitetsreformen, kompenseres og nødvendig kompetanseheving i høyskolesektoren sikres. Antall studenter i høyere utdanning vil øke frem til 2015, samtidig som det er et økende behov for forskerutdannet personell i samfunns- og næringsliv for øvrig.

I følge beregninger fra NIFU Step må det opprettes årlig 520 nye stipendiatstillinger frem til 2016 dersom 1% målet skal nås innen 2020. Antall nye stillinger bør derfor økes med ytterligere 170 i 2008. 

Opprettelse av flere postdoktorstillinger
Det er nødvendig å opprette flere postdoktorstillinger over Kunnskapsdepartementets budsjett for å kunne tilby de som er ferdige med doktorgraden en videre karriere i sektoren i påvente av ledige faste stillinger. Forskerforbundet foreslår derfor at det opprettes minst 100 postdoktorstillinger i budsjettet for 2008.

Nasjonale forskerskoler
Forskerforbundet betrakter forslaget om opprettelse av nasjonale forskerskoler gjennom Norges forskningsråd fra høsten 2008 som et positivt tiltak og er et godt supplement til eksisterende ordninger. Forbundet ser frem til at forslaget blir nærmere konkretisert og iverksatt. 

Programkategori 07.70 – Forskning

Forskning
Departementenes samlede forskningsbevilgninger øker med 1,2 mrd kr. Dette gir en  realvekst på 3%. Dette er positivt, men det må en langt større satsing til dersom regjeringens egen målsetting i Soria Moria-erklæringen skal nås. NIFU STEP har i sin gjennomgang av forslaget til statsbudsjett for 2008 anslått at de offentlige forskningsbevilgningene må øke med 4 mrd kr i hvert av de to neste statsbudsjettene for at den offentlige forskningsinnsatsen skal utgjøre 1% av BNP.
Forslaget til forskningsbudsjett legger sterke føringer på bruken av forskningsbevilgningene, noe som gå ut over avsetningen til fri grunnforskning. Forskningsrådet får en realnedgang i sine bevilgninger. Forslaget møter heller ikke de utfordringene Norge står overfor når det f eks gjelder forskning på fornybare energikilder.

Fondet for forskning og nyskaping (Kap 286)
Forskerforbundet er glad for forslaget om å styrke forskningsfondet med 6 mrd kroner i 2008, selv om økt avkastning ikke kommer før i 2009. Avkastningen i 2008 benyttes i sin helhet til økt EU-kontingent og stipendiatstilling. Bevilgningsforslaget er heller ikke tilstrekkelig for å øke den offentlige forskningsinnsatsen til 1% innen 2010. Gitt det store årlige vekstbehovet foreslår Forskerforbundet at fondet styrkes med ytterligere 14 mrd kroner i 2008.

Vitenskapelig utstyr
Forskerforbundet er ikke tilfreds med regjeringens forslag om å avsette kun 38 mill kr til vitenskapelig utstyr øremerket for høyskolene i 2008 i tillegg til de 200 mill kr som ble frigjort fra forskningsfondet i Revidert nasjonalbudsjett i år. I følge beregninger foretatt av Norges forskningsråd er det behov for 2,6 mrd kr til vitenskapelig utstyr over en 10års periode og ytterligere 2.9 mrd kr til svært kostnadskrevende utstyr. Det er således nødvendig med en betydelig økning av bevilgningen. I tillegg er utskiftningstakten på utstyr økende. Det er derfor viktig at det legges opp til en langsiktig og kontinuerlig fornying av utstyret slik at norske forskere holder tritt med den teknologiske og internasjonale utviklingen. Forskerforbundet foreslår at bevilgningen økes med ytterligere 200 mill kroner.

Basisbevilgninger til instituttsektoren
Forskerforbundet har merket seg at regjeringen tar sikte på å innføre et nytt, resultatbasert finansieringssystem for instituttsektoren fra 2009. Forskerforbundet er opptatt av at et nytt grunnfinansieringssystem må sikre instituttenes muligheter for langsiktig kompetanseoppbygging og muliggjøre internasjonal posisjonering. Det bør være en målsetting at basisbevilgningen er så stor at den sikrer de ansatte ved alle institutter minimum 25% av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.

Stimulering til økt forskning i næringslivet

Direkte tilskuddsordning
En hovedutfordring ved målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP er å øke næringslivets forskningsinnsats. Mens de offentlige investeringene holder tritt med veksten i BNP, så viser statistikken at næringslivets forskningsinnsats som andel av BNP har gått ned fra 2003 til 2005. Det er derfor nødvendig å øke innsatsen for å stimulere til økt forskning i næringslivet, og iverksette tiltak som for eksempel en direkte tilskuddsordning.

Skattefunn
SkatteFUNN er et av de viktigste instrumentene vi har for å stimulere til FoU- innsats i næringslivet. Det er derfor meget beklagelig at regjeringen ikke har revurdert og reversert de endringene i timereglene som tidligere ble foretatt i SkatteFUNN-ordningen. Forbundet anbefaler at eventuelle justeringer av innrettingen på SkatteFUNN først vurderes i etterkant av den pågående evalueringen av ordningen. Disse justeringene må ses i sammenheng med de øvrige virkemidlene slik at samlet nivå på innsatsen overfor næringslivet økes.

Fritak for formueskatt for forskningsinstitutter
Forskerforbundet er tilfreds med forslaget om at forskningsinstitutter som er organisert som stiftelser, får fritak for skatt på formue på linje med andre institutter med basisbevilgning fra staten. Dette vil bidra til likere konkurransevilkår blant instituttene. Dommen i SINTEF-saken har aktualisert betydningen av denne lovendringen. 

Investeringsfond
Forskerforbundet er positiv til at det opprettes et nytt investeringsfond der miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor skal prioriteres. Fondskapitalen er foreslått satt til 2,2 mrd kr. Fondet skal etableres som et datterselskap av Innovasjon Norge. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Kopi:
Kunnskapsdepartementet