ST.MELD. NR. 16 (2006-2007) OM TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING

Det vises til St. meld. nr. 16 Om tidlig innsats for livslang læring fra Kunnskapsdepartementet. 

I stortingsmeldingen drøfter Regjeringen hvordan utdanningssystemet kan bidra til sosial utjevning og fremmer forslag om en rekke tiltak som kan medvirke til å redusere forskjellene i samfunnet. Forskerforbundet synes det er meget positivt at Regjeringen er opptatt av å få til sosial utjevning, men forbundet er tvilende til om de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige. Etter forbundets mening er det også nødvendig med langsiktig arbeid for å endre holdninger til betydningen av utdanning og skape en kulturendring i deler av befolkningen på dette området. 

Forskerforbundet har ingen innvendinger til hovedtrekkene i meldingen, men vil i det følgende kommentere enkelte punkter som særlig berører høyere utdanning. 

Pkt 6.1.1 – God kompetanse i sektorene avgjørende

Den viktigste ressursen i barnehage, skole, SFO, fag- og yrkesopplæring og voksenopplæring er menneskene som arbeider der. Forskerforbundet mener derfor som Regjeringen, at et særdeles viktig tiltak vil være å heve kompetansen til lærerne gjennom bedre lærerutdanning og etter- og videreutdanning. Forbundet er således positiv til at Regjeringen vurderer organiseringen av allmennlærerutdanningen og ser på mulighetene for å rette utdanningen mot årstrinn og fag i grunnskolen.

Forbundet har heller ingen innvendinger til at det vurderes å innføre krav til kompetanse for å undervise i sentrale fag på visse trinn. Forbundet er positiv til at veiledningen av nyutdannede lærere styrkes og støtter også styrking av praksisopplæringen.

Forbundet vil tilslutt be komiteen medvirke til at departementet, i det videre arbeidet med utviklingen av lærerutdanningen, ikke bare har nær kontakt med lærerorganisasjonene og KS, men også med Forskerforbundet som organiserer flertallet av lærerne i allmenn- og førskolelærerutdanningen samt de som underviser kommende lektorer ved universitetene.

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at den spesielle satsingen på kompetanseutvikling i grunnopplæringen videreføres. Forbundet ser behovet for videreutvikling av kunnskapsbasen for hele utdanningssektoren, og støtter at departementet vil initiere et større forskningsprogram for læring og undervisning.

6.4.1 Adgang til høyere utdanning

Forskerforbundet har tidligere gitt sin tilslutning til at elever med relevant fagbrev kan tas opp til ingeniørutdanning. Det er positive erfaringer med de forsøksordninger som har vært gjennomført, men forbundet vil samtidig peke på at slike opplegg er kostnadskrevende og krever tilrettelagte studieløp.

Forskerforbundet merker seg med tilfredshet at departementet vil videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning. Forbundet er overbevist om at innføring av høye studieavgifter ikke vil føre til sosial utjevning, men i stedet vil skape enda større barrierer mot å ta høyere utdanning i sosiale grupper som fra før har lav deltakelse i høyere utdanning.

Vi benytter også anledningen til å minne om at en god studiefinansiering er en avgjørende forutsetning  for rekruttering til og gjennomføring av høyere utdanning.

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio 
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Studentorganisasjonene