St prp nr 69 (2006-07), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Det vises til St prp nr 69 (2006-2007) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2007.

Regjeringen har flere ganger i løpet av denne våren gjentatt at de står fast på målsettingen fra Soria Moria-erklæringen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP, hvorav 1% skal komme via offentlig innsats. Sett i forhold til Regjeringens målsetting om økt forskningsinnsats representerer budsjettet for 2007 ingen reell forbedring. Forskerforbundet beklager derfor at det ikke fremmes et eneste forslag i RNB som bringer oss nærmere de politiske målsettingene om økt forskningsinnsats.

KUTT I BASISBEVILGNING

Regjeringen foretok for inneværende år et kutt i basisbevilgning på 274,3 mill kroner til universitetene og høyskolene på programkategori 07.60. Basisbevilgningen skal dekke deler av de faste kostnadene til både undervisning og forskning, slik at institusjonene blir mindre sårbare for variasjoner i studenttilstrømmingen og ekstern finansiering. Den foreslåtte reduksjonen truer institusjonenes uavhengighet forankret i universitets- og høyskoleloven. Forskerforbundet mener kuttet er uakseptabelt og må reverseres og foreslår at bevilgningene til universitetene og høyskolene økes med tilsvarende beløp.

REKRUTTERING

Det er dokumentert at det mangler 650 stipendiatstillinger i forhold til vedtatt opptrappingsplan fra 2002 (jmf opplysninger fra KD og NIFU STEP). Budsjettet for 2007 inneholdt ingen nye stillinger. Sammenholdt med den fremlagte rapporten fra NIFU STEP med fremskrivninger på rekrutteringsbehov for forskere frem til 2020, mener Forskerforbundet at det er meget uheldig at forslaget til RNB heller ikke inneholder nye rekrutteringsstillinger. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om saken våren 2008. Forskerforbundet ser en slik utsettelse som meget uheldig.

Opprettelse av nye stillinger vil være et viktig tiltak allerede i inneværende år. Forskerforbundet foreslår derfor at det opprettes minimum 430 nye stipendiatstillinger og 100 postdoktorstillinger i 2007. Forbundet forventer en ytterligere økning i statsbudsjettet for 2008 for at Regjeringen skal kunne nå målet om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2010.

INSTITUTTSEKTOREN

Forskerforbundet viser til innspill fra Abelia om fortsatt skattefrihet for norske forskningsinstitutter. Forskerforbundet støtter Abelias innspill og ber om at finanskomiteen anmoder Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige tiltak for å sikre at forskningsinstituttene fortsatt har skattefrihet.

Med hilsen
FORSKERFORBUNDET

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Gjenpart til: 
Kunnskapsdepartementet
Nettverk for private høyskoler
Norges forskningsråd
Næringskomiteen
Unio
Universitets- og høgskolerådet