Innspill til høring vedrørende forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft

Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av 16.06.07 vedrørende høring om forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft.

Forskerforbundet er positiv til tiltak som bidrar til å forenkle rekrutteringen av utenlandsk faglært arbeidskraft og har ingen innvendinger til forslaget. 

Forskerforbundet har erfart at det også på universitets- og høgskolesektoren er behov for et forenklet regelverk med hensyn til rekruttering av utenlandske personer til professorstillinger og andre vitenskapelige stillinger. Vi kan ikke se at det foreslåtte regelverket omhandler forenkling av rekruttering til vitenskapelige stillinger. 

Forskerforbundet ønsker at det regelverket som omfatter rekruttering av utenlandske personer til professorstillinger og andre vitenskapelige stillinger gjøres så smidig som mulig, og ber AID vurdere også slike endringer. Vi ser at utlendingsforskriften § 3 d ikke inkluderer professorer og vitenskapelige stillinger ved høgskoler generelt, men kun ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, og ber om det endres. Tilsvarende bør gjelde toppforskere ved forskningsinstitutter eller andre vitenskapelige institusjoner. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
generalsekretær 

Hildur N. Nilssen
juridisk rådgiver