Stortingsmelding nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid

Det vises til St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid som er til behandling i Stortinget.

Forskerforbundet har tidligere uttalt seg om distriktskommisjonens innstilling som er utgangspunktet for stortingsmeldingen. I uttalelsen om distriktskommisjonen gikk forbundet bl a inn for at høyere utdanning og forskning er nasjonale oppgaver som må forankres på nasjonalt nivå og ikke overføres til regionene. Dette er et viktig  prinsipp for forbundet og er lagt til grunn også for denne uttalelsen. Forbundets uttalelse om distriktskommisjonen følger som vedlegg.

Forskerforbundet konsentrerer seg i denne uttalelsen om stortingsmeldingen om de oppgavene som regjeringen har foreslått skal legges til regionene om de blir etablert og vil ikke kommentere de tre alternative modellene for organisering av regionene. Forbundet vil heller ikke uttale seg om det bør opprettes et regionalt folkevalgt nivå.

Oppgaver for et regionalt nivå

I meldingen legger regjeringen opp til at dagens fylkeskommunale oppgaver overføres til de nye folkevalgte regionene, med mulig unntak for tannhelsetjenesten som Kommunal- og regionaldepartementet vil komme tilbake til plassering av i løpet av våren. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette. 

Regjeringen foreslår videre at nye oppgaver innen samferdsel, næringsutvikling, miljøvernområdet, landbruk- og matområdet, marin sektor, kultur samt forskning og utdanning kan overføres til regionene uavhengig av regional inndeling. Forskerforbundet er ikke enig i at de foreslåtte oppgavene innen forskning og utdanning og innen kultur egner seg for overføring til regionalt nivå og vil kommentere dette nærmere. 

Forbundet ser også at delegering av oppgaver til regionalt nivå kan gjøre det utfordrende å opprettholde en helhetlig nasjonal politikk, nå nasjonale politiske mål og oppfylle internasjonale forpliktelser. Dette gjelder bl a innen miljøvernområdet, landbruk- og matområdet og marin sektor. 

Høyere utdanning
Som nevnt innledningsvis mener Forskerforbundet at forskning og høyere utdanning er områder der det er nødvendig med nasjonal samordning og styring. Forbundet har derfor også støttet vedtaket om en felles lov for universiteter og høyskoler som omfatter både statlige og private virksomheter. Forskerforbundet er derfor meget tilfreds med at det i meldingen legges opp til at all høyere utdanning fortsatt skal være et statlig ansvar og at det ikke foreslås å overføre ansvaret for høyskolene til regionene.

Fagskoleutdanning
Når det gjelder fagskoleutdanning, foreslås det i meldingen at all fagskoleutdanning skal overføres til regionnivå. Dette er imidlertid ikke i samsvar med forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning som Kunnskapsdepartementet har sendt på høring. I høringsutkastet legges det opp til at fagskoleutdanninger fortsatt skal kunne være både offentlige og private. Forskerforbundet har gitt sin tilslutning til dette i sin uttalelse om høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet og går således imot at fagskoleutdanningene overføres til regionnivået.

Forskning
Når det gjelder forskning inneholder meldingen flere forslag som går mot forbundets prinsipielle syn om at offentlig finansiert forskning skal være underlagt nasjonal styring og dermed forankres på nasjonalt nivå. Forskerforbundet er positiv til nærmere samhandling og kontakt mellom næringslivet, høyskolene, regionale forskningsaktiviteter og regionen for å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon. Samtidig mener forbundet at slikt samarbeid mange steder er kommet langt og kan ikke se at videreutvikling av slikt samarbeid er avhengig av etablering av regionale arenaer for forskning. Forbundet vil i den forbindelse vise til Forskningsrådets satsing på regionene bl a gjennom etablering av et nytt program ”Virkemidler for regional innovasjon” (VRI) som forbundet støtter.

Etter Forskerforbundets mening kan opprettelse av regionale forskningsfond som foreslått i meldingen, føre til fragmentering av nasjonalt koordinert innsats på forskning og støtter ikke forslaget. Forbundet vil også nevne at opprettelse av regionale forskningsfond krever oppbygging av en organisasjon med bl a vurderings- og tildelingskompetanse for at søknader om bevilgninger skal kunne vurderes ut fra faglig kvalitet.

Når det gjelder forslaget om å kanalisere grunnbevilgningene til de regionale forskningsinstituttene gjennom regionene, bryter dette med forslaget som Forskningsrådet har oversendt Kunnskapsdepartementet om et enhetlig tildelingssystem for basisbevilgninger til forskningsinstituttene. Forskerforbundet synes det er viktig å utvikle et enhetlig system som kan bidra til nasjonal koordinering og tar derfor avstand fra forslaget i meldingen. Forslaget gir også signaler om at instituttene i hovedsak skal ha oppgaver og forpliktelser i forhold til regionene og regionalt næringsliv. Dette er selvsagt viktige oppgaver, men instituttene har også en rekke oppgaver og forpliktelser på nasjonalt og internasjonalt nivå noe som gjør det nødvendig med nasjonal samordning.

Kultur
Innen ABM-feltet arbeides det på arkivområdet med samlokalisering av statlige, fylkeskommunale og kommunale arkiver i form av arkivsentra. Hvis en klarer å komme frem til gode organisasjonsmodeller, kan dette etter Forskerforbundets mening være fornuftig.

Når det gjelder regionenes ansvar på bibliotekområdet, vil det bli tatt stilling til dette etter at utredningen Bibliotekreform 2014 har vært på høring. Forskerforbundet er opptatt av fag- og forskningsbibliotek og legger stor vekt på at disse fortsatt må være integrert i de høyere utdanningsinstitusjonene og underlagt universitets- og høyskoleloven og Kunnskapsdepartementet. Forbundet vil derfor advare mot å gjøre endringer som overfører oppgaver eller ansvar fra institusjonene til regionnivået.

Når det gjelder Kulturrådets arbeidsoppgaver, er tilskuddsordningen for ekstraordinære tiltak ved kulturhistoriske museer og ordningen for innkjøp av samtidskunst foreslått avviklet og midlene fordelt på museene. Det er tvil om dette vil bli en tilfredsstillende ordning, og det fryktes at ordningen kan få utilsiktede negative konsekvenser. Forbundet synes derfor ikke det bør legges opp til ytterligere delegering verken til institusjonene eller til regionene. 

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til stortingsmeldingen. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Norges forskningsråd
NHO
Abelia
UHR
Nettverk for private høyskoler
StL
NSU
Kunnskapsdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet