Høring – Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av 18.06.07 vedrørende høring om ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre.

Forslaget til ny uførestønad innebærer en overgang fra en pensjonsmodell til en inntektserstatningsmodell. Ytelsen skal utgjøre 66 % av tidligere inntekt, beregnet ut fra inntekten i de 3 beste av de 5 siste årene før uføretidspunktet, begrenset oppad til 6G. Brutto ytelse økes i forhold til dagens uførepensjon, men den skal skattlegges som lønnsinntekt. Det går fram av forslaget at folketrygdens ytelse isolert sett vil bli noe høyere for de fleste. 

Det synes likevel som om forslaget vil innebære at samlet ytelse for mange arbeidstakere med tjenestepensjon vil reduseres, som følge av en bruttoytelse fra folketrygden på 66 % og øvre grense på 6G og skattlegging av ytelsen. Forskerforbundet viser til Stortingets pensjonsforlik (2005) som sier at offentlig tjenestepensjon tilsvarende to tredeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) skal videreføres. De offentlige tjenestepensjonsordningene skal i henhold til vedtaket tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av levealdersjustering og endret regulering av utbetalte pensjoner. Forskerforbundet mener at en ny uførestønad må utformes slik at den er forenlig med en brutto offentlig tjenestepensjonsordning.

Det foreslås at det medisinske vilkåret for å oppnå uførestønad ikke skal være tilstrekkelig, men suppleres av en arbeidsevnevurdering. Denne vurderingen skal foretas av NAV. Forskerforbundet vil påpeke at det må være en forutsetning for en slik ordning at det bygges opp et system som sikrer en enhetlig praksis ved arbeidsevnevurderinger og at det er fagfolk som foretar vurderingene.

Forskerforbundet støtter forslaget til å senke uføregraden fra 50 til 33,3 %. Vi mener det vil være et positivt bidrag til at personer som ikke kan arbeide full tid, vil kunne utnytte arbeidsevnen i større grad enn etter dagens ordning.

I dagens uførepensjonsordning er ytelsen som hovedregel den samme ved overgang til alderspensjon. Uførepensjonsutvalget legger opp til at uføre må tåle en nedgang i ytelse ved overgang til alderspensjon, på samme måte som yrkesaktive. Forskerforbundet mener at uføre allerede ved overgang fra lønnsinntekt til uførestønad har fått en inntektsreduksjon og at det ikke er rimelig at de skal tåle ytterligere en nedgang i ytelse. 

Vi viser at en slik ordning særlig vil ramme langtidsutdannede personer som blir uføre tidlig i yrkeskarrieren og derfor har et lavt inntektsgrunnlag. De kommer forholdsvis dårligere ut enn andre i forslaget til ny uførestønad og vil da få en ytterligere reduksjon ved overgang til alderspensjon. Denne gruppen vil heller ikke få pensjonspoeng for studier.

I tillegg vil uføre ikke ha samme valgmuligheter som yrkesaktive til å ta ut tidlig pensjon, og de vil ikke ha mulighet til å stå lenger i arbeid for å kompensere for levealderjusteringen i alderspensjonen.  Forskerforbundet mener at ny alderpensjon for uføre må sikre at uføre ved overgang til alderspensjon reelt sett ikke rammes i høyere grad enn yrkesaktive.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Hildur N. Nilssen
juridisk rådgiver