Høring av forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Det vises til brev av 10.07.07 fra Kunnskapsdepartementet vedr forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Hensikten med et kvalifikasjonsrammeverk er bl a å bidra til at nasjonale utdanningssystemer blir mer forståelige, at det legges til rette for nasjonal og internasjonal mobilitet, at fleksibel læring stimuleres og at livslang læring styrkes. I et kvalifikasjonsrammeverk beskrives og synliggjøres det læringsutbyttet en utdanning/grad skal gi. En slik beskrivelse av kvalifikasjoner skal supplere beskrivelser av faglig innhold. 

Forskerforbundet har ingen innvendinger til økt vektlegging av læringsutbytte og synes det vil være positivt dersom institusjonene forsøker å ta dette inn i den faglige beskrivelsen av emnene/gradene, knyttet direkte til det enkelte emnet/faget.

Forslaget til kvalifikasjonsrammeverk fra departementet med generelle beskrivelser av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er derimot overordnet fagene. Siden det skal uttrykke kvalifikasjoner som gjelder alle fag/emner, vil det måtte bli  lite konkret slik det foreliggende forslaget er blitt utformet. En bachelorgrad, mastergrad eller Phd beskrives ved vitnemål/karakterutskrift, ECTS og diploma supplement der faginnholdet beskrives og innholdet redegjøres for. I tillegg er det mulig å supplere med ytterligere fagbeskrivelser. Dette mener Forskerforbundet burde gi et tilfredsstillende bilde av hva en kandidat med høyere utdanning kan, særlig siden de tre nivåene, bachelor, master og phd er anerkjent og innført i Europa.

Forskerforbundet kan vanskelig se hvilken tilleggsverdi en slik generell beskrivelse av læringsutbytte ved hjelp av de foreslåtte deskriptorene vil gi, verken i forhold til ordinære studenter, utdanningsinstitusjoner eller mulige arbeidsgivere. Når det derimot gjelder livslang læring der vurdering av realkompetanse ofte kan bli en del av vurderingen, ser Forskerforbundet at et kvalifikasjonsrammeverk med generelle beskrivelser av kvalifikasjoner kan ha en betydning. 

Når det gjelder de enkelte deskriptorene, synes Forskerforbundet at de beskriver kvalifikasjonene på en måte  som skiller de ulike gradene fra hverandre og definerer de ulike nivåene.

Dersom det foreslåtte rammeverket innføres, så savner forbundet en kvalifikasjon eller deskriptor som omhandler holdninger knyttet  til utøvelse av yrket. Dette vil spesielt være viktig i en rekke profesjonsutdanninger, f eks innen helsefagene.

Mange av kandidatene med høyere utdanning vil havne i undervisningsrelaterte yrker eller formidlingsyrker, og forbundet etterlyser derfor en deskriptor i 2.syklus som beskriver hvilken ferdighet disse kan ha i forhold til formidling/kommunikasjon.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler 
NSU
Studentenes landsforbund