Evaluering av finansieringsmodellen

Forskerforbundet er positiv til den kommende evalueringen av finansieringsmodellen, som har blitt varslet i St.meld. nr. 7 (2007-2008), Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

Forskerforbundet vil vise til tidligere innspill om finansieringsmodellen (brev av 20.06.2007), og innspill til samarbeid i akademia (brev av 24.08.2007, sammen med Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund).

Vårt felles innspill ble presentert på  et møte med daværende statssekretær Per Botolf Maurseth 17. september 2007. Vi er derfor glade for at innspillet om en evaluering av finansieringsmodellen har fått støtte fra den nye forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

Forskerforbundet, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund la vekt på at dagens finansieringsmodell i universitets- og høyskolesektoren utelukkende legger vekt på å stimulere til økt konkurranse og omfordeling mellom institusjonene. Det finnes således ingen elementer som premierer samarbeid mellom institusjonene, og slik sett så lønner det seg for eksempel ikke for en høyskole å innlede et samarbeid med et universitet.

Vi vil også vise til at flere i sektoren støtter vårt syn. Universitetsrektorene har tidligere sluttet seg til vårt syn om insitamenter til faglig samarbeid på tvers av institusjonsgrenser. I et felles innspill til Stjernø-utvalget (02.11.2007) skriver de følgende:

"Det er uheldig at vi i dag ikke har en budsjettmodell som belønner faglig samarbeid og støtter opp under slike initiativ fremfor å bygge opp nye, konkurrerende fagtilbud i et begrenset marked. Dette kan gjelde utvikling av felles studieprogrammer, tilrettelagte studieløp, forskerskoler etc., og det kan like gjerne gjelde samarbeid som har en faglig begrunnelse fremfor en geografisk. Dette vil gi større fleksibilitet og utfordre fagmiljøenes kreativitet på en positiv måte. I dag er det en stor utfordring å finansiere slike initiativ, særlig i etableringsfasen."

Vi slutter oss til dette felles innspillet fra universitetsrektorene. Samtidig ønsker vi at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland utdyper tydeligere hva hun ser for seg, både i evalueringen av finansieringsmodellen og i spørsmålet om hvordan man kan legge mer vekt på samarbeid i sektoren.

Vi mener det er behov for insentiver som kan stimulere til økt samarbeid mellom universiteter og høgskoler, og mellom universiteter og høgskoler og instituttsektoren/forskningssentre i regionene. Det er også avgjørende å videreføre denne samarbeidstanken for å stimulere til økt samarbeid mellom UoH-institusjoner og forskningsinstitutter/ samfunns- og næringsliv.

Forskerforbundet, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund vil avslutningsvis berømme ministeren for at det så raskt er gitt positive signaler på vårt felles innspill, og at hun senest på Unios konferanse på Gardermoen 11. desember signaliserte et ønske om å legge til rette for mer samarbeid i sektoren.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Arvid Ellingsen
Kommunikasjonsrådgiver

Gjenpart til:
Studentenes Landsforbund
Norsk Studentunion
Universitetsrektorene

Kopi til:
Stortingets KUF-komite 
Unio
Universitets- og høgskolerådet

Vedlegg:
Innspill – samarbeid i akademia? (24.08.07)