Høring – revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

Det vises til brev av 27.09.2007 fra Kunnskapsdepartementet vedlagt utkast til revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt.

Forskerforbundet er positiv til at departementet har foretatt en gjennomgang av dagens reglement for eksternt finansiert virksomhet og på grunnlag av denne gjennomgangen har utarbeidet utkast til nytt reglement.

Etter forbundets mening er de ulike formene for oppdragsvirksomhet foreslått definert på en tydeligere måte i utkastet enn i det gamle reglementet, randsoneaktivitet er definert, og det er klargjort når oppdragsvirksomhet skal organiseres internt ved institusjonene og når slik virksomhet kan organiseres som randsoneaktivitet. Dette vil etter forbundets mening skape ryddige forhold, bl a kan reglementet bidra til at uønsket kryssubsidiering unngås. Fortsatt kunne det vært ønskelig med enda klarere kriterier, men utkastet representerer likevel en klar forbedring i forhold til gjeldende reglement.

Forbundet har merket seg presiseringen av styrets ansvar for eksternt finansiert virksomhet og har ingen innvendinger til den. Forbundet synes også det er viktig at styrets ansvar for opprettelse av selskap eller kjøp av aksjer er understreket (jf Innledningen pkt B). 

Forbundet er usikker på hvordan styret kan dokumentere at en aktivitet er faglig interessant på en etterprøvbar måte og hvordan en kan synliggjøre at en slik aktivitet er forankret i institusjonenes strategi.

Universitets- og høyskoleloven vil fra årsskiftet inneholde bestemmelser om akademisk frihet, bl a rett til å offentliggjøre resultatene. Dette er ikke omtalt i reglementet, og forbundet ber derfor om at det blir presisert at dette også skal gjelde i forbindelse med eksternt finansiert virksomhet.

Forbundet har også en merknad når det gjelder kriterier ved valg av organisering av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. I følge pkt 2.1b skal valg av intern versus ekstern organisering begrunnes i hensynet til å øke institusjonens faglige utbytte, eller gi bedre vern av institusjonens faglige uavhengighet. Forbundet synes bestemmelsen er uklar og ber om en nærmere presisering. 

Når det gjelder oppdragsvirksomhet i form av undervisning, er forbundet usikker på om dette kan komme inn under betegnelsen bidragsfinansiert virksomhet. Undervisning innebærer normalt leveranse av en ytelse mot betaling og er dermed i henhold til definisjonen i reglementet oppdragsfinansiert virksomhet. Dersom dette er tilfelle, mener forbundet det burde vært omtalt i veiledningen. 

Forskerforbundet finner at veilederen til reglementet er grundig og omfattende. Den utdyper reglementet, men samtidig er større deler av reglementsteksten gjengitt. Dette er unødvendig og gjør veilederen uoversiktig. Forbundet anbefaler derfor at reglementsteksten i minst mulig grad gjengis i veilederen, evt at både reglement og veiledning samles i et dokument.

Forbundet har ingen ytterligere kommentarer til reglementet eller veilederen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Norges forskningsråd