Høring - forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten

Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av 27.04.07 vedrørende ovennevnte og vårt notat datert 12.04.07, kommentarer til varslingsrutiner for statstjenesten, som er sendt Unio. Vi vil i det følgende besvare spørsmålene departementet stiller i høringsbrevet.

1) Forholdet ytringsfrihet, lojalitetsplikt og retten til varsling

Ytringsfrihet og varsling er omtalt under pkt. 1, side 5. Lojalitetsplikt er ikke tatt med i denne sammenhengen. Vi mener det er naturlig å ta med forholdet mellom ytringsfrihet, lojalitetsplikt og retten til varsling for blant annet å vise at lojalitetsplikten ikke er til hinder for retten til å varsle. En henvisning til Ot. prp. nr. 84 kan dermed være nyttig for å gi et helhetlig bilde av forholdet.

2) Generell ytringsfrihet

Dette er blant annet omtalt i forordet og pkt. 1, side 5. For å illustrere forholdet mellom ytringsfrihet på den ene siden og kritikkverdige forhold på den annen side, er det viktig å understreke den generelle ytringsfriheten i arbeidsforholdet. Problemstillinger knyttet til Grunnlovens § 100 er vanskelige og til dels lite tilgjengelige, slik at en utdypning av begrepet ytringsfrihet vil være nyttig og gi et viktig signal om retten til å gi uttrykk for meninger.

3) Retningslinjer også for andre enn fast ansatte?

Ja, etter vår oppfatning bør også andre enn ansatte i virksomheten, som opplever kritikkverdige forhold som det bør varsles om, komme inn under retningslinjene. Også andre enn ordinært ansatte kan ha behov for å et system for varsling og rutiner for oppfølging.  Tilknytningsforholdet bør derfor ikke være bestemmende for hvem som kommer inn under retningslinjene.

4) Varslingsplikt?

Etter vår oppfatning kan det være ønskelig med, og behov for, større fokus på plikten til å varsle. For helhetens skyld vil det derfor være nyttig å vise til relevante lovbestemmelser som omhandler varslingsplikt. Det må i så fall fremkomme om henvisningen er uttømmende.

5) Hva bør et varsel inneholde?

Varselet bør nedfelles skriftlig og være så konkret som mulig for å kunne undersøke forholdet nærmere.

6) Anonym varsling?

Det er viktig at rettssikkerheten ivaretas for både varsleren og den eller det forhold som det varsles om. Alminnelige forvaltningsrettslige regler om blant annet taushetsplikt og habilitet kommer til anvendelse og det bør presiseres nærmere i retningslinjene at dette også gjelder ved anonym varsling. Tillitsvalgte bør videre kunne varsle om kritikkverdige forhold på vegne av medlemmer som ønsker å være anonyme. Derfor bør det utarbeides rutiner for anonym varsling via tillitsvalgte for å sikre en forutsigbar behandling. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Ann Turid Opstad
Seksjonsleder

Brita Alsos
Juridisk rådgiver