Høring - forskrift til åndsverkloven

Det vises til departementets brev med vedlagte høringsutkast av 09.01.2007.

Forskerforbundet representerer interessene til både opphavsmenn og brukere, og innser at det i dette rom kan oppstå vanskelige spenningsfelt. Vi forholder oss fullt ut til åndsverkloven, og ønsker samtidig at informasjonsflyten, innenfor rammen av loven, blir best mulig.  Forskerforbundet er i denne sammenheng opptatt av de aktuelle forskriftene til åndsverkloven verken svekker opphavsmennenes rettigheter eller legger bånd på brukernes behov og tilgjengelighet i sterkere grad enn loven tilsier.

Forskerforbundet mener  prinsipielt at institusjonene som er omfattet av Lov- om universiteter og høyskoler, statlige som private, bør bli likebehandlet, og at private forskningsinstitutter med offentlig basisbevilgning ikke må komme dårligere ut i forholdet til åndsverkloven enn de statlige forskningsinstituttene.

Vi mener det er viktig at verken opphavsmenn eller institusjonene gis en eksklusiv rett til å praktisere loven etter sine egne fortolkninger, men at vurderingene deres når det gjelder bruk og begrensninger kan etterprøves.

Det er i lys av ovennevnte vi har lest utkastet til forskrifter, og etter vår vurdering har departementet i all hovedsak gjort et godt arbeid.

Våre merknader følger her:

Til §1-1, første ledd

Bestemmelsen inneholder en opplistning av de institusjonene som får adgang til å fremstille eksemplarer til ikke-ervervsmessig bruk i sin virksomhet i samsvar med de aktuelle formålene.  Her nevnes bla. universiteter og høyskoler og andre vitenskapelige og faglige bibliotek som drives av det offentlige. Opplistningen inneholder også fylkesbibliotekene, folkebibliotekene, samt offentlige og private museum.

Slik Forskerforbundet leser bestemmelsen faller de private høyskolene som for eksempel Menighetsfakultetet, Diakonhjemmets høgskole og BI utenfor bestemmelsen, selv om disse er omfattet av den felles Lov om universiteter og høyskoler og er en vesentlig del av samme sektor. Vi spør om dette egentlig er meningen. De private forskningsinstituttene med offentlig basisbevilgning faller også utenfor på tross av at de, med unntak av tilknytningsformen,  har mange fellestrekk med de statlige forskningsinstituttene når det gjelder formål og drift.

Vi er oppmerksom på at departementet i henhold til paragrafens tredje ledd, har muligheten til å inkludere andre arkiv, biblioteker og museer, men ser faren for at opplistningen i første ledd kan oppfattes som en diskriminering av private høyskoler og private forskningsinstitutt.

Til §1-1, annet ledd

Denne nye bestemmelsen legger til grunn at anvendelsen av reglene i dette kapitelet ikke kommer nevneverdig i strid med opphavsmannens økonomiske interesser.  Forskerforbundet mener uttrykket nevneverdig i strid med kan åpne for vanskelige grensesettingsspørsmål og farer for en etter hvert utglidende praksis, siden vurderingen blir helt opp til institusjonene selv. Vi foreslår derfor at annet ledd får denne formuleringen:

Institusjonene skal så langt det er praktisk mulig påse at anvendelsen av reglene i dette kapitelet ikke kommer i strid med opphavsmannens økonomiske interesser.

Til §1-4, første ledd, annen setning

Her fremgår det at nevnte institusjoner av bla. av plasshensyn kan fremstille eksemplar av åndsverk i samlingene i andre format enn originaleksemplaret.  Etter vår vurdering åpnes det her for et skjønn som vanskelig kan etterprøves. Bestemmelsen kan også ramme bibliotekene, i den utstrekning at man ved dimensjoneringen av bibliotekenes behov for  større lokaler, ser muligheten til en fysisk begrensning av arealer. Vi foreslår derfor at plasshensyn strykes.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Frank O. Anthun
forhandlingssjef