Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Det vises til brev av 15.11.06 vedr forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning.

Forskerforbundet mener de foreslåtte endringene i lov om fagskoleutdanning bidrar til å klargjøre status og nivå på fagskoleutdanningene. Dette er positivt fordi det har vært uklarheter om fagskoleutdanningenes plassering i forhold til både videregående opplæring og høyere utdanning. Utdanningene defineres i det foreliggende lovutkastet som avsluttede yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplærings nivå og som dermed utgjør et alternativ til høyere utdanning. Forbundet er enig i dette og ser på NOKUTs akkreditering av utdanningene som en garanti for at utdanningene holder tilfredsstillende kvalitet.

Forbundet slutter seg således til de foreslåtte endringene i loven. Forbundet har imidlertid likevel kommentarer til noen av paragrafene.

§ 1 Formål og virkeområde
Som nevnt innledningsvis er Forskerforbundet tilfreds med at fagskoleutdanning i loven er definert som en selvstendig avsluttet yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring og som kan brukes i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. 

§ 2 Godkjenning
Forskerforbundet støtter departementets lovforslag som viderefører bestemmelsen om at NOKUT normalt godkjenner de enkelte utdanningstilbudene og ikke tilbyder. Forbundet har imidlertid ingen innvendinger til at NOKUT i spesielle tilfeller kan godkjenne at enkelte tilbydere får utvidete faglige fullmakter.
Forbundet er enig i at godkjenning av fagskoleutdanninger må forutsette tilfredsstillende interne kvalitetssikringssystemer og at dette hjemles i loven.

§ 3 Organisasjon og ledelse
Forskerforbundet støtter departementets forslag om at institusjoner som gir fagskoleutdanning skal ledes av et styre på minst 5 personer. Forbundet er videre tilfreds med at bestemmelsen om at ansatte og studenter skal være representert når styret behandler saker av betydning for fagskoleutdanningen, videreføres. 

§ 4 Studentenes rettigheter
Forskerforbundet er enig med departementet i at den enkelte tilbyder må som i dag fastsette egne forskrifter om opptak og går mot NOKUTs forslag om å utarbeide et felles opptaksreglement tilsvarende opptaksreglementet for høyere utdanning.

§ 8 Statlig tilskudd til fagskoleutdanning
Forskerforbundet synes det er riktig at godkjenning av fagskoleutdanning ikke gir noen automatisk rett til statlig tilskudd, men at dette vurderes i det enkelte tilfelle. 

§ 9 Om egenbetaling
Departementet har i lovforslaget foreslått tatt inn en ny paragraf om egenbetaling fra studenter. Forbundet mener prinsipielt at utdanning skal være gratis, men er tilfreds med at forslaget tross alt begrenser egenbetaling til de tilfeller der tildeling av statstilskudd ikke forutsetter at utdanningen skal være gratis. Forbundet er også tilfreds med at lovforslaget fastsetter at statstilskudd og egenbetaling fra studentene skal komme studentene til gode. 
 
§ 10 Beskyttelse av betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole – registrering i Enhetsregisteret
Forskerforbundet har ingen innvendinger til forslaget om at betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole bare kan benyttes om utdanninger og tilbydere som har godkjenning etter denne loven. 

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til lovforslaget.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
NOKUT
Universitets- og høgskolerådet
StL
NSU