Høringsbrev om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 23.06.2006 nr.724

Det vises til brev fra Utdanningsdirektoratet vedr. endringer i forskrift til opplæringsloven.

Prinsipielle kommentarer

Forskerforbundet støtter alle tiltak som kan bidra til at lærerne i skoleverket har høy kompetanse slik at undervisningen i skolen kan bli best mulig. Et ledd i dette er Kunnskapsdepartementets pågående arbeid med å foreta justeringer i dagens allmennlærerutdanning som forbundet har kommet med innspill til, et annet tiltak er dette forslaget om innskjerping av kompetansekravene for tilsetting i skoleverket.

Forbundet er enig i at det er behov for å innskjerpe kompetansekravene, men hadde ønsket at endringene ble sett i sammenheng med den varslede prinsipielle vurderingen av kompetansekapitlet i forskriften og med utviklingen av en ny lærerutdanning for grunnskolen. Slike enkeltvedtak som fattes løsrevet fra en samlet vurdering av hele sakskomplekset, kan komme til å legge premisser og bli styrende for det videre arbeidet med bl a en ny lærerutdanning, noe som forbundet synes vil være uheldig.

I tillegg til disse prinsipielle merknadene har Forskerforbundet følgende kommentarer til de konkrete forslagene:

Kompetansekrav til førskolelærere i skolen

Forskerforbundet støtter forslaget om at det ved tilsetting av førskolelærere på 1. årstrinn skal stilles de samme krav om videreutdanning, 60 studiepoeng, som ved tilsetting på 2.-4. årstrinn. 

I høringsbrevet er det videre bedt om en vurdering av om førskolelærere med  tilleggsutdanning skal kunne tilsettes på hele barnetrinnet. Dette går Forskerforbundet mot fordi førskolelærere har sin faglige kompetanse rettet mot undervisning tilpasset de yngste elevene. Behovet for denne kompetansen i undervisningen avtar jo høyere opp i årstrinnene en kommer.

Krav til fagkompetanse for lærere på ungdomstrinnet

Forskerforbundet mener det er viktig at lærere på ungdomstrinnet har faglig  fordypning i de fagene de underviser i, spesielt gjelder dette matematikk, norsk og engelsk. Forbundet støtter derfor forslaget om å kreve minst 60 studiepoeng for å undervise i fagene matematikk, norsk og engelsk på ungdomstrinnet. 

Forbundet mener at engelsk er et sentralt skolefag på samme måte som norsk og matematikk og kan ikke se noen grunn til å stille lavere krav til fordypning for undervisning i dette faget.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til: 
Kunnskapsdepartementet
Unio
FFL
UHR
StL
NSU