Øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner

Forskerforbundet er kjent med KiF-komiteens brev av 14.09.07 til Kunnskapsdepartementet om øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner, samt tilsvarende innspill fra rektorer ved enkelte utdanningsinstitusjoner, studentorganisasjoner og brev fra Universitets- og høyskolerådet av 16.10.07.

Forskerforbundet deler ambisjonen om større likestilling mellom kjønnene i høyere utdanning og forskning, og vil med dette gi sin tilslutning til det forslaget som er fremmet.

Vi ser vi et klart behov for bedre og mer effektive virkemidler når det gjelder økt rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger. Jo høyere opp i stillingshierarkiet man kommer, desto færre kvinner. I universitets- og høyskolesektoren utgjør kvinner 37 % av de faste vitenskapelige tilsatte, og kun 17 % av professorene.

Det har vist seg at likestillingstiltak har størst effekt der tiltakene utgår fra, og har forankring i ledelsen. Forskerforbundet fremhever at departementet nå har en gylden anledning til å få drahjelp fra institusjonene for å få fortgang i likestillingsarbeidet. Når i tilegg andre EU land praktiseres ulike former for øremerking, bør også norske institusjoner gis anledning til å benytte øremerking som virkemiddel for å bedre kjønnsbalansen.

Forskerforbundet forutsetter at dette tiltaket inngår i drøftingen i den kommende rekrutteringsmeldingen, og imøteser et klarsignal fra myndighetene om øremerking av stillinger som et virkemiddel for å øke kvinneandelen både i midlertidige og faste stillinger.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær