Innspill vedrørende statsbudsjett for 2007

Det vises til St.prp. nr. 1 (2006-2007) med forslag til statsbudsjett for 2007. Forskerforbundet er meget skuffet over budsjettforslaget som svikter både når det gjelder innsatsen i forskning og høyere utdanning.

HOVEDPUNKTER:

Høyere utdanning

Regjeringen foreslår et kutt i basisbevilgningen til institusjonene på 274,3 mill kroner. Dette er helt uakseptabelt og må reverseres. Basisbevilgningen skal dekke deler av de faste kostnadene til både undervisning og forskning, slik at institusjonene blir mindre sårbare for variasjoner i studenttilstrømmingen og ekstern finansiering. Den foreslåtte reduksjonen truer institusjonenes uavhengighet forankret i universitets- og høyskoleloven.

Rekruttering

Forskerforbundet beklager sterkt at regjeringen ikke fremmer forslag om noen nye stipendiatstillinger i budsjettet for 2007. Dette er i strid med vedtatt opptrappingsplan og bidrar til å fjerne oss fra målet om at det skal utdannes 1100 doktorgradskandidater per år. I tillegg er det nødvendig å opprette flere postdoktorstillinger for å lette overgangen til en videre karriere innenfor forskning og høyere utdanning for de som er ferdige med doktorgraden.

Forskning

Nivået på forskningsbevilgningene er alt for lavt, korrigert for lønns- og prisvekst er økningen på 291 mill kroner. Dette gjør at vi fjerner oss fra målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2010 og er et løftebrudd i forhold til Soria Moria-erklæringen. Nivået på forskningsinnsatsen gikk ned fra 1,75% i 2003 til 1,5% i 2005 og er dermed tilbake på det samme nivået som i 1985.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS ENDRINGSFORSLAG:

 • Kuttet i basisbevilgning på 274,3 mill kroner for neste år reverseres. 
 • Basisbevilgningen til universitetene heves i løpet av de fire neste årene til minst 60%.
 • Bevilgningen til universitetene og høyskolene økes med 600 mill kroner for opprettelse av 1000 nye faste stillinger for videreføring av kvalitetsreformen.
 • Det opprettes 350 nye stipendiatstillinger.
 • Det opprettes 100 nye postdoktorstillinger.
 • Fondet for forskning og nyskaping styrkes med 15 mrd kroner.
 • Forskerforbundet ber regjeringen fremme en plan for hvordan det offentlige skal oppnå sin andel av opptrappingen av forskningsinnsatsen innen 2010.
 • Bevilgningen til utstyr økes med 200 mill kroner.
 • Basisbevilgningen til forskningsinstituttene økes.
 • Forskerforbundet foreslår å innføre en direkte tilskuddsordning for forskningsprosjekter i næringslivet.
 • De foreslåtte endringene i SkatteFUNN reverseres.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - HØYERE UTDANNING

Reversering av kuttet i basisfinansiering

Kuttet i basisbevilgning på 274,3 mill kroner for neste år er meget alvorlig og må reverseres. Dette skal gjennomføres uten at det kuttes i antall studieplasser. Det vil dermed gå utover forskningsinnsatsen ved institusjonene og kommer på toppen av et svakt budsjettforslag for forskning. Ekstra beklagelig er dette sett i sammenheng med rapportene fra kvalitetsreformen som viser at reformen er underfinansiert. Forslaget viderefører en negativ utvikling der basisfinansieringen til universitetene blir lavere for hvert år. Med det foreslåtte kuttet i basisbevilgning for 2007 er basisbevilgningens andel av den totale bevilgningen kommet helt ned på 52,6% i gjennomsnitt for NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Det innebærer en reduksjon på nesten 5 prosentpoeng siden innføringen av finansieringsmodellen i budsjettet for 2003. For å sikre institusjonene uavhengighet i forhold til svingninger i studenttilstrømming og ekstern inntjening er det nødvendig med en basisbevilgning på minst 60%. Basisbevilgningen til universitetene må i løpet av de fire neste årene heves til minst 60%.

Kvalitetsreformen er ikke fullfinansiert

Alle rapporter viser entydig at reformen er underfinansiert. For å kunne videreføre den økte undervisningsrelaterte innsatsen samtidig med at tiden til forsking opprettholdes, trengs flere ansatte. Forskerforbundet mener at 10% økning i arbeidsmengde er et nøkternt anslag på behovet for økt arbeidskraft og det gir et behov for minst 1000 nye faste førstestillinger ved institusjonene.

REKRUTTERING

Behovet for forskerutdannet personale er stort og vil øke i årene som kommer. Snittalderen for fast vitenskapelig personell ved universitetene økte fra 46 år i 1981 til 53 år i 2005 og da var nesten 30% av de fast ansatte ved universitetene over 60 år. Disse må erstattes i løpet av de seks kommende årene. I tillegg skal forskningsinnsatsen økes og den økte arbeidsbelastningen som følge av kvalitetsreformen kompenseres. Sett i sammenheng med at antallet studenter i høyere utdanning vil øke frem til 2015 og det er et økende behov for forskerutdannet personell i samfunns- og næringsliv forøvrig, må det opprettes flere rekrutteringsstillinger. For å gjøre det attraktivt for unge talenter å gå inn på en forskerkarriere må lønns- og arbeidsforholdene forbedres.

Opprettelse av 350 stipendiatstillinger

Det er ytterst beklagelig at regjeringen ikke foreslår noen stipendiatstillinger i budsjettet for 2007. Det legges i stedet opp til en utredning for å se på fremtidige behov for rekruttering av forskere frem til 2020. Nullvekst i antall stipendiatstillinger bryter med den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiatstillinger. Dette til tross for at vi med 850 avlagte doktorgrader i 2005 fortsatt er langt unna målsettingen om 1100 avlagte doktorgrader hvert år. Forskerforbundet mener at den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiatstillinger må fullføres før det igangsettes nye utredninger på det fremtidige behovet for stipendiatstillinger. I henhold til opptrappingsplanen skulle det opprettes 350 stipendiatstillinger i budsjettet for 2007.

Opprettelse av flere postdoktorstillinger

Det er nødvendig å opprette flere postdoktorstillinger. Dette for å kunne tilby de som er ferdige med doktorgraden en videre karriere i sektoren i påvente av ledige faste stillinger. Forskerforbundet mener det er behov for en egen opptrappingsplan for opprettelse av nye postdoktorstillinger over statsbudsjettet. Forskerforbundet foreslår at det opprettes minst 100 nye stillinger i budsjettet for 2007.

PROGRAMKATEGORI 07.70 – FORSKNING

Opptrapping av forskningsinnsatsen frem mot 2010

Korrigert for en pris- og lønnsvekst på 3,6% gir regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år en reell vekst i forskingsbevilgningene på 291 mill kroner. For at det offentlige skal oppfylle sin del av opptrappingsmålet i 2010 beregnet NIFU STEP i november 2005 at det kreves en økning på 7,7 mrd kroner (i 2005-verdi). Inneværende års budsjettbevilgning inklusiv forslaget for neste år gir en reell vekst til forskning på 1,24 mrd kroner. Dermed gjenstår hele 6,46 mrd kroner for at det offentliges andel av vekstmålet skal nås. Det gir et årlig vekstbehov de tre siste årene på 2,15 mrd kroner. Dette krever en årlig økning på nivå med hva SV foreslo på Stortinget under behandlingen av forskningsmeldingen (Innst.S. nr. 232, 2004-2005).

Forpliktende opptrappingsplan for forskning

Forskerforbundet har gjentatte ganger etterlyst en forpliktende opptrappingsplan for økningen i de offentlige forskningsbevilgningene frem til 2010. Behovet for en forpliktende opptrappingsplan er ikke blitt mindre etter det svake forslaget til forskningsbudsjett for 2007. Forbundet ber regjeringen fremme en plan for hvordan det offentlige skal oppnå sin andel av opptrappingen av forskningsinnsatsen innen 2010.

Fondet for forskning og nyskaping (Kap 286)

Økningen på 10 mrd kroner i forskningsfondet er ikke en gang halvparten av hva regjeringen kuttet i forslaget fra Bondevikregjeringen i inneværende års budsjett. All erfaring viser at et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene. Gitt det store årlige vekstbehovet foreslår Forskerforbundet at det legges inn ytterligere 15 mrd kroner i forskningsfondet. Det vil gjøre utgangspunktet for neste års statsbudsjett lettere.

Økt bevilgning til utstyr

Regjeringen foreslår i alt 22 mill kroner til utstyr i budsjettet for 2007. I forhold til det dokumenterte behovet for utstyr i sektoren på om lag 2,6 mrd kroner frem mot 2010 er dette alt for lite. Utskiftningstakten på utstyr er økende og det er viktig at det legges opp til en langsiktig og kontinuerlig fornying av utstyret slik at norske forskere holder tritt med utviklingen. Forskerforbundet foreslår at bevilgningen økes med 200 mill kroner. For å få til et nødvendig løft i bevilgningene til utstyr, og for å øke utskiftningstakten på eksisterende utstyr, mener Forskerforbundet det er nødvendig med en opptrappingsplan også på dette området.

Styrket basisbevilgning til instituttsektoren

Budsjettforslaget følger ikke opp forskningsmeldingens ambisjon om å styrke basisbevilgningene til instituttsektoren. Basisbevilgningene er en viktig forutsetning for forskningsinstituttenes mulighet for langsiktig kompetanseoppbygging og muliggjør internasjonal posisjonering. Det bør være en målsetting at basisbevilgningen er så stor at den sikrer de ansatte ved alle institutter minimum 25% av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.

STIMULERING TIL ØKT FORSKNING I NÆRINGSLIVET

Generelt

En hovedutfordring ved målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP er å øke næringslivets forskningsinnsats. Mens de offentlige investeringene holder tritt med veksten i BNP, så viser statistikken at næringslivets forskningsinnsats som andel av BNP har gått ned fra 2003 til 2005. Det er derfor nødvendig å øke innsatsen for å stimulere til økt forskning i næringslivet, og iverksette tiltak som for eksempel en direkte tilskuddsordning.

Skattefunn

SkatteFUNN er et av de viktigste instrumentene vi har for å stimulere til FoU-innsats i næringslivet. Det er derfor meget beklagelig at regjeringen foreslår endringer i timereglene for SkatteFUNN som i henhold til regjeringens egne tall innebærer en innstramming av ordningen på om lag 10 prosent. Det er prinsipielt uheldig at Regjeringen foretar denne type kutt i en ordning som for tiden er under evaluering. De foreslåtte endringene må reverseres. Eventuelle justeringer av innrettingen på SkatteFUNN bør først vurderes i etterkant av den pågående evalueringen av ordningen, og justeringene må ses i sammenheng med de øvrige virkemidlene slik at samlet nivå på innsatsen overfor næringslivet økes.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kolbjørn Hagen 
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Kopi:
Abelia
Finanskomiteen
Kunnskapsdepartementet
Norges forskningsråd
Norsk Studentunion
Næringslivets hovedorganisasjon
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentenes Landsforbund
Unio
Universitets- og høgskolerådet