ST PRP NR 66 (2005-2006) TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER I STATSBUDSJETTET 2006

Det vises til St prp nr 66 (2005-2006) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Forskerforbundet synes det er meget beklagelig at forslaget til RNB ikke fører til noen bedring i budsjettsituasjonen for forskning og høyere utdanning.

Stortinget har vedtatt at forskningsinnsatsen skal økes til 3% av BNP innen 2010. De siste tallene fra NIFU STEP viser imidlertid at Norges samlede forskningsinnsats sank fra 2003 til 2004, til 1,62% av BNP. Årsaken til nedgangen skyldes at næringslivet hadde en realnedgang på 7%. Dette understreker nødvendigheten av å øke de offentlige forskningsbevilgningene dersom det skal være mulig å nå vekstmålet i 2010.

Når det gjelder høyere utdanning, viser den første delrapporten fra evalueringen av kvalitetsreformen at reformen har medført økt arbeidsmengde som først og fremst har gått på bekostning av forskningsinnsatsen. Det er således stort behov for å øke bevilgningene slik at institusjonene bl a kan opprette flere stillinger.

FORSKNING

Forskningsfondet (Kap 286)
Som uttalt innledningsvis mener Forskerforbundet det er helt nødvendig å øke den offentlige forskningsinnsatsen dersom vekstmålet på 3% skal kunne nås. Etter forbundets mening må minst 45% av forskningsinnsatsen være offentlig finansiert. For å bidra til dette foreslår forbundet at fondskapitalen i forskningsfondet økes med minst 25 mrd kroner i inneværende år. Erfaring viser at et solid forskningsfond er den beste garantisten for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene.

Generelle forskningsbevilgninger
Forskerforbundet har for øvrig merket seg at det er foreslått avsatt 50 mill kr til vaksineforskning over Utenriksdepartementets budsjett, 3 mill kr til planlegging av forskningsenheter i allmennmedisin over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og 1,5 mill kr til Riksantikvaren over Miljøverndepartementets budsjett. Forbundet støtter disse forslagene.

Komite for medisinsk forskningsetikk i helseregion Sør
Forskerforbundet støtter opprettelse av denne komiteen.

Ordning med gaveforsterkning
Stortinget avsatte fra 01.01.2006 50 mill kr til en ordning med gaveforsterkning for private donasjoner til grunnforskning. Foreløpige tall fra Norges forskningsråd viser imidlertid at budsjettbehovet i 2006 kan bli opptil tre ganger så høyt. Forskerforbundet er meget kritisk til at regjeringen i RNB foreslår at 100 mill kr av Norges forskningsråds midler til langsiktig grunnleggende forskning skal brukes til å dekke merbehovet i 2006. Dette er ikke i tråd med intensjonene da ordningen ble innført og vil gi mindre ressurser til grunnforskning og ytterligere forsinke arbeidet mot 3%-målet. Forskerforbundet går derfor inn for at det legges inn friske midler til å dekke opp merbehovet i gaveforsterkningsordningen.

HØYERE UTDANNING

Sykepleierutdanningene (Kap 281)
Fagevalueringen av sykepleierutdanningene avdekket til dels betydelige mangler ved disse utdanningene og stort behov for kompetanseheving av det faglige personalet. Forskerforbundet er derfor positivt til forslaget om å bevilge 11,9 mill kroner til styrking av sykepleierutdanningen ved statlige høyskoler.

Private høyskoler (Kap 275)
Tilskuddene til flere private høyskoler ble redusert i statsbudsjettet for 2006 og Forskerforbundet støtter forslaget om å avsette 4 mill kroner til styrking av helse- og omsorgs- og lærerutdanningene ved de private høyskolene.

Kvalitetsreformen (kap 271 og 275)
I statsbudsjettet for 2005 kuttet Regjeringen i basisbevilgningen til universitetene og høgskolene tilsvarende 4000 studieplasser. Forskerforbundet foreslår at bevilgningene til UH-sektoren gis en økning på 156 mill. kroner øremerket opprettelse av nye faste vitenskapelige stillinger. Virkningen for 2006 ble beregnet av Universitets- og høgskolerådet i 2004 og må prisjusteres. Et slikt tilskudd vil bidra noe til å avhjelpe den økte arbeidsbelastningen etter innføringen av kvalitetsreformen.

REKRUTTERING

Nye beregninger viser at det er behov for 15.000 nye forskerårsverk innen 2010 dersom vekstmålet skal nås. Hovedutfordringen blir derfor å opprette et tilstrekkelig antall stillinger og iverksette tiltak for å sikre rekruttering av dyktige kandidater til disse stillingene. Forskerforbundet forventer at staten kommer tilbake med nødvendige tiltak i forslaget til statsbudsjett for 2007, men forbundet vil likevel fremme forslag om to konkrete tiltak i RNB.

Postdoktorstillinger
Forskerforbundet foreslår at det opprettes 60 nye postdoktorstilinger som kan fungere som videre karrierevei og som et tilbud til forskertalenter i påvente av faste stillinger i sektoren.

Avskrivning av studielånet
For å sikre rekrutteringen til forskning mener Forskerforbundet det er viktig å ta i bruk insentiver som kan motivere dyktige studenter til å gå inn på og fullføre en forskerutdanning. Forbundet gjentar derfor sitt forslag om å innføre en ordning med avskrivning av studielånet med 50.000 kr ved ferdigstilt doktorgrad.

BLÅ-GRØNN MATALLIANSE

Forskerforbundet er kritisk til opprettelsen av en konsernstruktur for den næringsrettede forskningen. Dette vil kunne bli et fordyrende og overflødig administrativt ledd og forbundet ber derfor om at ordningen med konserndannelse evalueres etter to års drift.

De berørte instituttene må sikres levedyktige rammevilkår og at det allerede høye nivået Norge er kjent for internasjonalt når det gjelder blå-grønn forskning, må styrkes. Det aller viktigste er at forskningsinstituttene gis grunnbevilgninger som sikrer ansatte tid til faglig utvikling og langsiktig grunnleggende forskning. Forbundet har merket seg at bevilgningen til NIFES er foreslått økt med 4 mill kr og støtter forslaget.

KAP. 2410 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING (JF. KAP. 5310)

Forskerforbundet er positiv til at det foreslås en skilledato for når studentene med sikkerhet kan forholde seg til Lånekassens liste over støtteberettigede læresteder og utdanninger.

Med hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær 

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Landbruks- og matdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
Unio
Norges forskningsråd
Nettverk for private høyskoler