HØRING: FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING

Det vises til brev datert 18.10.2006 fra Kunnskapsdepartementet vedr forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning.

Forskerforbundet har følgende kommentarer til forslaget.

§ 2.1 Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet

Departementet har lagt frem forslag om to alternative formuleringer; alternativ 1 er en videreføring av gjeldende bestemmelse mens alternativ 2 er en forenklet variant.

Forskerforbundet går inn for å videreføre alternativ 1 som er gjeldende bestemmelse. Etter forbundets mening er alternativ 2 ikke en forenklet variant av bestemmelsen, men representerer senkete krav til opptak. Dagens krav til minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning er tatt ut i alternativ 2 som bare stiller krav om alder, 23 år, og nødvendige fag fra videregående opplæring. Det er viktig etter forbundets mening at studenter som tas opp etter denne bestemmelsen har fått tilleggskunnskaper, enten gjennom annen utdanning eller arbeidserfaring.

§ 2.3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning

Departementet foreslår å stille samme opptakskrav til søkere som ikke har generell studiekompetanse, uavhengig av alder.

Forskerforbundet synes det er viktig å stimulere elever til å fullføre videregående skole og mener at forslaget om at også personer yngre enn 25 år skal kunne oppnå generell studiekompetanse dersom de fullfører et studium av ett års varighet etter opptak med grunnlag i unntaksbestemmelsene, er med på å uthule kravet om fullført videregående opplæring som normalt opptaksgrunnlag. Forbundet går derfor imot departementets forslag om å stille samme opptakskrav, ett års fullført studium, til alle søkere uavhengig av alder. 

Forbundet har vært og er fortsatt negativ til at personer under 25 år skal kunne fritas for kravet om generell studiekompetanse. Forbundet ser imidlertid at dagens krav om to års fullført høyere utdanning for å oppnå generell studiekomptanse for unge under 25 år, har ført til at få unge har valgt denne måten å oppnå generell studiekompetanse på og går derfor ikke mot at dagens bestemmelse videreføres.

§ 2.4  Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning

Departementet foreslår at søkere med fullført fagskoleutdanning får generell studiekompetanse på linje med søkere som har fullført ett års høyere utdanning. 

Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette under forutsetning av at fullført fagskoleutdanning generelt sett gir kunnskaper på videregående opplærings nivå som er tilstrekkelige for å gjennomføre en høyere utdanning. 

§ 4.1 Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse

Departementet foreslår at NTNU får anledning til å stille krav om karakteren 4 i matematikk ved opptak til integrert masterstudium i teknologiske fag og arkitektur.

Forskerforbundet støtter forslaget om at NTNU får anledning til å stille karakterkrav ved opptak til integrerte masterstudier i teknologiske fag. Forbundet har heller ikke innvendinger til at andre institusjoner får anledning til å stille tilsvarende krav, fordi  studier i teknologiske fag og realfag krever at studentene har solide kunnskaper i matematikk fra videregående skole. Forbundet tar imidlertid ikke stilling til om karakteren 4 er et riktig nivå å legge kravet på.

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at opptakskravene til 5-årig integrert lærerutdanning og til allmennlærerutdanningen harmoniseres.

Kap 6 Politiattest

I Ot.prp. nr. 86 (2005-2006) Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover, har Regjeringen foreslått å lovfeste krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming.

Forskerforbundet har merket seg at departementet vil vurdere hvilke konsekvenser en slik lovendring vil ha for opptaksforskriftens kap 6 om krav til politiattest ved opptak til visse utdanninger og vil ikke ha innvendinger til at krav om politiattest ved opptak til denne typer utdanninger innføres.

Forbundet mener samtidig det kan være behov for å stille krav om politiattest ved opptak til helse- og sosialutdanninger som utdanner personell som kan komme i kontakt med pasienter, barn og unge og ber departementet vurdere innføring av et slik krav i opptaksforskriften.

§ 7.2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Departementet foreslår å innføre en kvote på grunnlag av førstegangsvitnemål fra videregående skole til erstatning for dagens primærvitnemålkvote.

Forskerforbundet støtter forslaget, særlig fordi det kan stimulere elevene til økt innsats mens de går i videregående skole. Av samme grunn støtter forbundet forslaget om å øke kvotens størrelse til 50%.

§ 7.3 Spesielle kvoter

Forskerforbundet har ikke hatt tilgang til kvotebestemmelsene og har derfor ingen kommentarer til disse.

§ 7.4 Poengberegning av søkere med mer enn ett grunnlag for rangering

Forskerforbundet mener at studenter med generell studiekompetanse bør tas opp på dette grunnlaget og ikke som 23/5-søker. Opptak som 23/5-søker bør være en unntaksbestemmelse og forbeholdes søkere uten generell studiekompetanse.

§ 7.5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring

Departementet har foreslått en forenklet beregningsmåte for karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring.

Forskerforbundet synes dette er et positivt forslag og støtter det.

Departementet har også foreslått å ikke lenger gi fordypningspoeng. Disse poengene var innført for å stimulere elever i videregående opplæring til å velge større fordypning, men Kunnskapsløftet har medført at kravet til faglig fordypning er vesentlig skjerpet slik at dette behovet ikke lenger er tilstede.

Forskerforbundet støtter dette og har heller ikke innvendinger til at bonuspoeng faller bort.

§ 7.8 Tilleggspoeng for realfag

Departementet foreslår å videreføre realfagspoengene for fortsatt å stimulere flere elever til å velge realfag. Siden fordypningspoeng faller bort, foreslås det å redusere antall mulige realfagspoeng slik at det maksimalt kan oppnås fire.

Forskerforbundet støtter dette og synes også det er positivt at alle programfag i programområdet for realfag gir poeng, men med større uttelling for matematikk R2 og Fysikk 2.

§ 7.10 Tilleggspoeng for alder

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at bestemmelsen gjøres gjeldende for opptak til profesjonsutdanningen i medisin, jf. § 7.11.

§ 7.11 Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste

Forskerforbundet støtter forslaget om at det ikke lenger er behov for et eget regelverk for opptak til medisin.

Ordningen med tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste er videreført, men foreslås begrenset til maksimalt 2. Dette skyldes bortfall av bl a fordypningspoeng og redusert antall realfagspoeng. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette.

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til forslaget til forskrift om opptak. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Studentorganisasjonene