Ot prp nr 58 (2005-2006) Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Kunnskapsdepartementet har lagt frem Ot prp nr 58 (2005-2006) Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

I 2004 sendte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet på høring et forslag om opprettelse av nytt uredelighetsutvalg og lovhjemling av dette og de eksisterende nasjonale og regionale forskningsetiske komiteene i en egen lov. Forskerforbundet støttet opprettelsen av det nye utvalget og lovhjemling av komiteene, men hadde merknader til utformingen av loven.

Forskerforbundets Hovedstyre har behandlet den foreliggende odelstingsproposisjonen og er meget tilfreds med at Kunnskapsdepartementet med utgangspunkt i forslaget fra 2004, har utarbeidet et lovforslag som er oversendt Stortinget. Lovforslaget er godt og balansert i den forstand at tilliten til forskernes og forskningsmiljøenes evne og vilje til å følge allmenne etiske normer og akseptert vitenskapelig praksis og metode er et gjennomgående trekk. Forskernes rettssikkerhet er ivaretatt og arbeidsgivers og institusjonenes ansvar tydeliggjort. Forslaget innebærer nye organer og rutiner, men forbundet kan ikke se at forslaget vil føre til unødvendig kontroll og byråkrati som vil begrense legitim forskningsaktivitet.

Forbundet støtter opprettelsen av et nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (omtalt i 2004 som uredelighetsutvalget) og gir sin tilslutning til at dette og de forskningsetiske komiteene hjemles i egen lov. Forbundet har med tilfredshet merket seg at departementet har tatt hensyn til flere av kommentarene i forbundets høringsuttalelse fra 2004, men har likevel merknader til enkelte av paragrafene.

§1 Formål

Forskerforbundet synes det er positivt at det er presisert i lovteksten at loven gjelder forskning både i offentlig og privat regi.

I merknaden til paragrafen går det frem at prosjekter som utføres av studenter som ikke er i et ansettelsesforhold, ikke er omfattet av loven. De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskning kan imidlertid vurdere studentprosjekter dersom de finner det nødvendig. Forskerforbundet er skeptisk til at studentprosjekter normalt ikke skal omfattes av loven fordi slike prosjekter øker i antall og behovet for tilsyn og godkjenning er uavhengig av hvem som er involvert i prosjektet. Forbundet ber derfor Stortingskomiteen om å la loven omfatte selvstendige studentprosjekter.

§3 Nasjonale forskningsetiske komiteer

Forskerforbundet støtter videreføring av dagens nasjonale komitesystem og har ingen innvendinger til at departementet avgjør antall komiteer.

Forbundet er videre tilfreds med at den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag blir klageorgan for vedtak truffet av de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, jfr kommentar til §4.

§4 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Forskerforbundet er positiv til at det lovfestes at forskningsprosjekter i Norge som innebærer forsøk på mennesker skal legges frem for de regionale komiteene til godkjenning. Forbundet er imidlertid lite tilfreds med at andre deler av mandatet med aktuelle arbeidsoppgaver ikke er nærmere kjent, men fastsettes av departementet i forskrift (jf kommentar til §6). Likeledes synes ikke forbundet at loven sikrer at komiteens medlemmer har den forskningskompetanse innen helsefag som er nødvendig for å behandle slike søknader på en tilfredsstillende måte. Forbundet ber Stortinget om å vurdere en nærmere klargjøring av mandat og oppgaver og fastsetting av krav til komitemedlemmenes forskningskompetanse i loven.

Forbundet er meget tilfreds med at det er foreslås innført en klageadgang ved at komiteenes vedtak kan påklages til den nasjonale forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskning og støtter dette.

Forbundet viser til slutt til sin kommentar til §1 om studentprosjekter. 

§5 Nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning (granskingsutvalget)

Forskerforbundet støtter opprettelsen av et nasjonalt utvalg for gransking av uredelig forskning og er tilfreds med at det er valgt en streng definisjon av hva som er uredelig forskning med klare kriterier. Det må kunne dokumenteres at en person faktisk har opptrådd bevisst uredelig og ikke bare har foretatt uheldige disposisjoner. For at det nasjonale utvalget ikke skal bli for stort samtidig som en sikrer at utvalget har faglig kompetanse til å behandle aktuelle saker på en forsvarlig måte, foreslår forbundet at det åpnes i loven for at utvalget kan suppleres med eksperter. 

Forbundet er meget positiv til at departementet har innført en klageadgang for forskere som blir vurdert å være uredelig. Dette øker rettssikkerheten for den enkelte forsker.

Utvalget kan i den enkelte sak bestemme at offentlighet for sakens dokumenter først skal inntre når endelig uttalelse foreligger. Dette er en svært viktig bestemmelse, ikke minst i de tilfeller der klagene blir avvist som grunnløse. Blir det kjent at noen er beskyldt for uredelighet, vil dette kunne stemple den enkelte for lang tid fremover, selv om anklagene i siste instans skulle bli tilbakevist. Etter Forskerforbundet mening bør derfor hovedregelen være at sakens dokumenter er unntatt for offentlighet så lenge saken er til behandling og det ikke foreligger endelig uttalelse i saken. Forskerforbundet ber Stortinget om å endre lovforslaget på dette punktet.

Forskerforbundet er videre enig i at arbeidsgiver (eller oppdragsgiver) må avgjøre eventuelle sanksjoner overfor den som har opptrådt uredelig.

§6 Forskrifter

Forskerforbundet har merket seg departementets styring av utvalgene gjennom bruk av forskrifter. Forskriftene gir departementet hjemmel til bl a å opprette komiteer, bestemme komiteenes ansvarsområder og arbeidsoppgaver og oppnevne medlemmer. Så lenge forskriftene ikke er kjent, er det vanskelig for forbundet fullt ut å vurdere konsekvensene av det samlede regelverket med lov og forskrifter. Forbundet forutsetter imidlertid at forskriftene kommer på høring. 

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til: 
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet
Unio
Kunnskapsdepartementet
NSU
Studentenes landsforbund