Høring - utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram

Forskerforbundet viser til høringsbrev av 07.11.2006 vedr utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram.Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har ingen fast institusjonell forankring, noe som gjør at kandidater som er opptatt til programmet ikke er omfattet av de generelle reglene om klageadgang som andre kandidater/studenter som er knyttet til en fast institusjon, er. Forskerforbundet er derfor positiv til at departementet har utarbeidet forslag til forskrift om klageadgang ved stipendprogrammet. 

Bestemmelsen i §1 (2) om at klageretten ikke gjelder faglige vurderinger, kan i forhold til pkt (1d) og (1e) virke vanskelig å praktisere. Det kan være nærliggende å trekke inn faglige vurderinger når det skal vurderes/godkjennes om en kandidat kan fremmes for en bedømmelseskomite eller det skal vurderes om et prosjekt skal godkjennes eller ikke. Det kan derfor være behov for ytterligere presisering av hva som eventuelt kan gi grunnlag for klage. Etter Forskerforbundets mening kan det ikke legges avgjørende vekt på at det kan være svært tidkrevende å sette sammen en ny bedømmelseskomite.

Forskerforbundet finner under tvil å kunne gi sin tilslutning til utkastet til forskrift og anmoder om at pkt (1d) og (1e) presiseres nærmere.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Universitets- og høgskolerådet