Høring – Gjennomgang av studentsamskipnadsordningen

Det vises til brev av 04.01.06 fra Kunnskapsdepartementet hvor rapporten ”Gjennomgang av studentsamskipnadsordningen” sendes på høring.

Norsk Forskerforbund mener at samskipnadsordningen sammen med studiefinansieringen er avgjørende for at studentene skal kunne gis mulighet til å studere på heltid. Den store økningen i antall studenter innenfor høyere utdanning har gjort at studentvelferd og samskipnadens rolle er blitt enda viktigere for studentenes gjennomføring av studiene enn tidligere. Den frihet som Samskipnaden i dag har til å bestemme hva slags tjenester de skal tilby, åpner for at den enkelte samskipnad kan tilpasse seg studentenes behov på stedet. Forskerforbundet mener dette er positivt og må videreføres.

Forøvrig slutter Forskerforbundet seg i all hovedsak til tilrådingene fra arbeidsgruppen, men vil knytte noen merknader til kapittel 4 og 6.

Til kapittel 4 ”Studentsamskipnadsstrukturen – antall studentsamskipnader på nasjonalt plan

Forskerforbundet støtter forslaget fra arbeidsgruppens mindretall, bestående av de to studentrepresentantene, om at det ikke skal åpnes for at institusjoner kan velge om de skal være tilknyttet en studentsamskipnad eller ikke. Forbundet mener at en videreføring av dagens obligatoriske ordning er den beste måten å sikre studentene en helhetlig studentvelferd. Videre vil en videreføring av dagens ordning også være en garanti for studentenes innflytelse på den velferden som skal ytes. Hensynet til ulike behov er ivaretatt gjennom de vide rammene som driften til samskipnaden er underlagt.

Til kapittel 6 ”Styring og ledelse av samskipnaden”

Forskerforbundet støtter forslaget fra arbeidsgruppens mindretall, studentrepresentantene samt representanten Tranøy, om at tilbakekallingsretten skal beholdes, men at den underlegges institusjonelle begrensninger.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Kopi:
Unio
NSU
StL