Høring: Forslag om endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 01.08.06.

Ny forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat ble fastsatt 31. januar i år. I ettertid har det vært usikkerhet i sektoren om den nye forskriften tok vekk etablerte rettigheter knyttet til adgangen til forlengelse av stipendiatperioden som følge av særskilte forhold. I tillegg ble det reist debatt om hvordan man skulle forholde seg til stipendiater med flere kortvarige, gyldige fravær. Forskerforbundet tok opp disse spørsmålene med departementet i brev av 30.03.06, og er glad for at departementet følger opp saken.

Når det gjelder hvorvidt tilleggsbestemmelsene bør stå i den sentrale eller i den lokale forskrift, mener Forskerforbundet at de må plasseres i den sentrale forskriften. Dette er den eneste måten å sikre en lik praksis mellom institusjonene.

Forskerforbundet har følgende kommentarer til de enkelte paragrafene i den nye forskriften:

Ad §1-5 nr (4)
Departementet presiserer i tilknytning til den nye tilleggsbestemmelsen at det ikke legges opp til en generell endring av tilsettingsperioden for spesialistkandidater på andre fagområder. Forskerforbundet mener at dersom dette ikke er ment å være en generell endring så bør dette gå frem av lovteksten. Paragrafen er formulert som en generell bestemmelse slik den fremstår i høringsutkastet.

Ad ny §2-3 nr (6)
Dette avsnittet sto i de tidligere retningslinjene for tilsetting av stipendiater, men ble ikke tatt med i den nye forskriften fra i år. Forskerforbundet har bedt om at avsnittet ble tatt inn igjen i forskriften, slik at stipendiater som blir forsinket på grunn av uforutsette forhold, fortsatt skal ha en klar regel å forholde seg til. Forskerforbundet støtter derfor forslaget og synes det er positivt at departementet imøtekommer innspillene fra sektoren.

Ad ny §2-3 nr (8)
Som Forskerforbundet tok opp i brevet til departementet tidligere i år er det et problem at stipendiater mister deler av stipendiatperioden som følge av kortvarige fravær etter lov- eller tariffavtale. Dette rammer særlig de som er kroniske syke eller har særlige omsorgsoppgaver. Tilleggsbestemmelsen åpner for at flere kortvarige gyldige fravær kan gi grunnlag for ensidig reduksjon i pliktarbeidsdelen. Dette er positivt, men utilstrekkelig. Forslaget overlater til institusjonene å avgjøre om det er grunn til forlengelse og det gir rom for ulik praksis. Videre angir ikke bestemmelsen noe om varigheten av forlengelsen skal stå i forhold til fraværet. Stipendiater vil dermed ha et uklart og varierende regelverk å forholde seg til. Forskerforbundet mener at kortvarige fravær med medhold i lov- eller tariffavtale, hvor fraværet over en lengre periode tilsvarer to uker, skal likestilles med sammenhengende fravær av samme lengde og utløse tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. Dette må innarbeides i forskriften.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær 

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Kopi:
Unio
StL
NSU
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Stipendiatorganisasjonene i Norge