Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (opprykksordning til dosent).

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref: 200606060-/JAN Vår ref: 999/06, sl Vår dato: 11.12.2006

Høring – Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskerforbundet viser til høringsbrev av 06.11.2006 med forslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Regler for opprykk til dosent

Forskerforbundet er svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrift om den nye ordningen med opprykk fra førstelektor til dosent. Forbundet synes også det er naturlig at denne inntas i gjeldende forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger slik departementet har foreslått.

Forskerforbundet har merket seg at de foreslåtte reglene, med de unntak departementet nevner i høringsbrevet, er i overensstemmelse med reglene for opprykk til professor. Ettersom forbundet tidligere har gitt sin tilslutning til opprykksreglene til professor, slutter forbundet seg til det foreliggende forslaget for opprykk til dosent på disse punktene.

Når det gjelder bruk av nasjonale bedømmelseskomiteer, er oppnevning og administrasjon av disse ofte ressurskrevende. Forskerforbundet ser at bruk av nasjonale komiteer kan sikre likebehandling og føre til behov for færre komiteer, men forbundet mener likevel det vil være fullt forsvarlig å bruke institusjonsoppnevnte bedømmelseskomiteer slik departementet foreslår. Forbundet antar at antall søknader om opprykk til dosent vil bli langt lavere enn antall søknader om opprykk til professor, og vil også vise til positive erfaringer med bruk av institusjonsoppnevnte komiteer i opprykksordningen til forsker kode 1183. Forbundet støtter derfor departementets forslag om at institusjonene selv oppnevner bedømmelseskomiteene, noe som gjør felles søknadsdato og opprykksdato unødvendig. 

Forskerforbundet antar det vil være stort behov for veiledende regler om opprykksordningen og har ingen innvendinger til at Universitets- og høgskolerådet er bedt om å utarbeide slike regler.

Regler for opprykk til professor

Forskerforbundet vil tilslutt foreslå en endring i reglene for opprykk til professor. Etter forbundets mening bør det være mulig for en dosent å søke om opprykk til professor. Forbundet er klar over at de to stillingene i utgangspunktet har noe ulike kompetansekrav, men dette betyr ikke at en dosent over tid ikke kan oppnå professorkompetanse. Det ville være urimelig om vedkommende i et slikt tilfelle ville være utelukket fra å søke opprykk til professor. En slik regel vil også kunne begrense rekrutteringen til dosentstillingen. Forbundet foreslår derfor at det i § 2.1 (1) tas inn at dosent, på linje med førsteamanuenser og høyskoledosenter, kan søke om opprykk.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler