HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN M.V.

Det vises til brev av 14.02.06 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

I brevet foreslås en del endringer vedrørende arbeidstid. Unntakene fra arbeidstidskapittelet for ledere og særlig uavhengige arbeidstakere berøres ikke, men vi er kjent med at her pågår det et utredningsarbeid.

Den ulovfestede valgretten for arbeidstakere i særlige tilfeller opprettholdes, men lovfestes ikke. Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å foreslå en generell valgrett.

I brev av 9.02.06 fra hovedsammenslutningene til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen bes det om at regjeringen fremmer lovendringer på en rekke områder – områder som de rød-grønne selv gikk inn for under komitébehandlingen på Stortinget, jf Innst. O. nr. 100 (2004-2005). Høringsforslaget følger ikke opp anmodningen fra hovedsammenslutningene.

Vi ber om at den generelle valgretten lovfestes, jf arbeidslivslovutvalgets mindretallsforslag (NOU 2004:5 – Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst – § 16-3 s. 529 og s.391/392).

Forøvrig anmodes det om at regjeringen følger opp sine egne forslag under komitébehandlingen i Stortinget, jf henstillingen fra hovedsammenslutningene av 9.02.06.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Ann Turid Opstad
Advokat