OT PRP NR 79 (2005-2006) - OM LOV OM ENDRING I LOV 1. APRIL 2005 NR 15 OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Det vises til Ot prp nr 79 – Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler der regjeringen foreslår endringer i bestemmelser om ansettelse på åremål.

§6-4, 1e

Som det fremgår av proposisjonen, er Norsk forskerforbund svært tilfreds med at regjeringen foreslår å oppheve bestemmelsen om tilsetting på åremål i undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal delta i prosjekt og gir full tilslutning til forslaget.

Vår begrunnelse er at det allerede er tilstrekkelig adgang til midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren gjennom de øvrige punktene i paragrafen som dekker stipendiater, postdoktor og andre kvalifiseringsstillinger. Generelle regler i tjenestemannsloven gir også mulighet for midlertidig tilsetting når arbeidet ikke er fast organisert.

Gjennomsnittlig alder for tilsetting i fast vitenskapelig stilling ved universitetene er minst 42 år. Dette er før en har sett virkningen av lovendringen fra 2002 som åpnet for hele 12 år som prosjektansatt.

Å fjerne § 6.4e vil ha en positiv effekt på rekrutteringen til sektoren og er viktig også fra et likestillingssynspunkt. Stillingstrygghet er av særlig betydning for stillinger der faglig uavhengighet og akademisk frihet er en forutsetning. 

§6-4, 3

Forskerforbundet mener at åremålsperioden for administrerende direktør bør fremgå av loven og slutter seg til den foreslåtte endringen i § 6 - 4, 3.

Generelt

Forskerforbundet har prinsipielt gått inn for at bestemmelser om åremålsansettelse / midlertidig ansettelse hjemles i det generelle lovverket og ikke i universitets- og høyskoleloven. Dette er viktig for å sikre mest mulig likebehandling av ansatte i universitets- og høyskolesektoren med andre arbeidstakere. Dette ville medført at bestemmelser for de statlige institusjonene ville vært hjemlet i tjenestemannsloven, mens tilsvarende bestemmelser for de private institusjonene ville vært hjemlet i arbeidsmiljøloven. Det er samtidig et poeng at statlige og private utdanningsinstitusjoner har samme regelverk. Forskerforbundet tar derfor til etterretning at regjeringen går inn for at disse bestemmelsene beholdes i særlov, men tar forbehold om å komme tilbake til dette spørsmålet ved en senere revisjon av tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Nettverket for private høyskoler
NSU
Studentenes Landsforbund
Kunnskapsdepartementet