HØRING - ENDRING I LOV AV 1. APRIL 2005 NR 15 OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Det vises til brev av 28.03.06 fra Kunnskapsdepartementet vedr. endringer i bestemmelser om ansettelse på åremål i lov om universiteter og høyskoler.

§6-4, 1e

Norsk forskerforbund er svært glad for at Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve bestemmelsen om tilsetting på åremål i undervisnings- og forskerstilinger når vedkommende skal delta i prosjekt og gir full tilslutning til forslaget.

§6-4, 3

Forskerforbundet mener at åremålsperioden for administrerende direktør bør fremgå av loven og slutter seg til den foreslåtte endringen i § 6-4, 3.

Forskerforbundet har prinsipielt gått inn for at bestemmelser om åremålsansettelse / midlertidig ansettelse hjemles i det generelle lovverket og ikke i universitets- og høyskoleloven. Dette er viktig for å sikre mest mulig likebehandling av ansatte i universitets- og høyskolesektoren med andre arbeidstakere. Dette ville medført at bestemmelser for de statlige institusjonene ville vært hjemlet i tjenestemannsloven, mens tilsvarende bestemmelser for de private institusjonene ville vært hjemlet i arbeidsmiljøloven. Det er samtidig et poeng at statlige og private utdanningsinstitusjoner har samme regelverk. Forskerforbundet tar derfor til etterretning at departementet går inn for at disse bestemmelsene beholdes i særlov. Vi tar forbehold om å komme tilbake til dette spørsmålet ved en senere revisjon av tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Nettverket for private høyskoler
NSU
Studentenes Landsforbund