Høring: Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007

Forskerforbundet viser til Kunnskapsdepartementets brev av 28. juni 2006 hvor forskriften om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007 sendes på alminnelig høring. Forskerforbundet har ingen innvendinger til høringsutkastet.

Med hilsen

Sigrid Lem
Assisterende generalsekretær

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Kopi: Unio