Høring - endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til å omfatte også helse- og sosialfagutdanningene

Det vises til brev av 28.02.2006 fra Kunnskapsdepartementet vedr utkast til  forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene og i helse- og sosialfagutdanningene. 

Departementet foreslo i 2003 at forskriften om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene også skulle omfatte helse- og sosialfagutdanningene og sendte på høring et utkast til forskrift. Dette ble imidlertid aldri iverksatt.

Forskerforbundet støttet den gangen forslaget om å innføre skikkethetsvurdering også i helse- og sosialfagutdanningene og var derfor lite tilfreds med at forslaget ikke ble iverksatt. Forbundet har ved flere anledninger bedt om at slik vurdering ble innført i disse utdanningene og er derfor svært tilfreds med at departementet nå har sendt på høring et nytt utkast til forskrift.

Forskerforbundet har merket seg at det utsendte høringsutkastet har store likhetstrekk med utkastet fra 2003 og gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkastet. Forbundet har imidlertid som i 2003 kommentarer til enkelte av paragrafene.

§2a Vurderingskriterier for lærerutdanningene

Forskerforbundet vil foreslå at pkt f) får følgende formulering (endring er understreket):
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle.

Forskerforbundet har foreslått endringen fordi en skikkethetsvurdering ikke bare bør legge vekt på selvinnsikt i forhold til oppgaver i lærerstudiet, men også i forhold til fremtidig yrkesrolle. Formuleringen er for øvrig i tråd med tilsvarende formulering i § 2b - Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene.

§4 Skikkethetsnemnd

I merknaden til paragrafen er det slått fast at hver institusjon bare skal ha en skikkethetsnemnd, og Forskerforbundet antar at dette betyr at nemnden skal ha samme sammensetning uavhengig om den vurderer studenter fra en lærerutdanning eller fra en helse- og sosialfagutdanning.

Svært mange institusjoner har både lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger slik at en skikkethetsnemnd vanskelig kan dekke alle utdanningene like godt. Forskerforbundet er enig i at det er viktig at nemndens medlemmer alle er tilstede ved behandling av sakene for å få erfaring og kompetanse i slike spørsmål og ikke minst for å sikre likebehandling av studentene. På den andre siden er dette saker av den største betydning for den enkelte student, noe som tilsier at  nemndsbehandlingen må være så forsvarlig som mulig blant annet ved at medlemmene i nemnden kjenner både utdanningene og de kravene som stilles til fremtidig yrkesutøvelse.

Forskerforbundet er derfor ikke sikker på om samme skikkethetsnemnd bør være ansvarlig for all skikkethetsvurdering ved en institusjon og foreslår at nemnden kan ha vekslende sammensetning. Dette kan gjøres ved at ett av medlemmene, for eksempel den faglige lederen eller den faglige studielederen, til en hver tid kommer fra den utdanningen studenten tar. Dette sikrer etter Forskerforbundets mening nødvendig kjennskap til faget og fremtidig yrkesutøvelse samtidig som studentens interesser og sikkerhet ivaretas på best mulig måte.

Hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurderingen
Forskerforbundet har ingen innvendinger til departementets forslag til utdanninger som skal omfattes av forskriften.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til: 
Universitets- og høgskolerådet
Unio
NSU 
Studentenes Landsforbund