Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Det vises til brev av 18.10 fra Kunnskapsdepartementet vedr. forslag om endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet er kjent med forsøksordningen som gjelder for opptak til tilrettelagte ingeniørutdanninger på grunnlag av relevant fagbrev og de positive erfaringer en har hatt med forsøkene. Forskerforbundet har derfor ingen innvendinger til at forsøksordningen blir permanent slik at universiteter og høyskoler kan velge å ta opp søkere til ingeniørutdanning med grunnlag i relevant fagbrev og slutter seg derfor til departementets forslag til § 3-3 ”Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til bestemte studier”.

Når det gjelder departementets varsel om at det vurderes å åpne for at institusjonene gjennom frivillige forsøk kan ta opp søkere til andre relevante studier med grunnlag i fagutdanning, vil Forskerforbundet peke på at forsøket med tilrettelagte ingeniørutdanninger nettopp har vært vellykket fordi det er utviklet skreddersydde utdanningstilbud med utgangspunkt i de forkunnskaper disse studentene har fra videregående skole. Disse utdanningstilbudene omfatter bl.a. fag som normalt inngår på videregående skoles nivå slik at de ferdige kandidatene har den samme kompetanse som kandidater opptatt på grunnlag av generell/spesiell studiekompetanse.  Skal det derfor åpnes for å igangsette tilsvarende forsøk i andre fag, må en regne med å bruke dels betydelige ressurser på å utarbeide tilrettelagte og skreddersydde utdanninger, bare beregnet for disse studentene.

Videre er det stor konkurranse om studieplassene i den tilrettelagte ingeniørutdanningen, bl.a. fordi det er et arbeidsmarked i regionen som etterspør disse kandidatene. De tilrettelagte ingeniørutdanningene er således resultat av nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og næringsliv. Dette har gitt dyktige og motiverte studenter og har bidradd mye til de positive erfaringene.

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at det åpnes for tilsvarende forsøksordninger i andre fag, men vil vise til de forannevnte forholdene som i høy grad har ført til de positive erfaringene med tilrettelagt ingeniørutdanning og som gjør at det tilsvarende forsøksordninger ikke like lett lar seg gjennomføre i andre fagområder. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
StL
NSU