Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling )

I Ot.prp. nr 84 (2005-2006) fremmes det forslag om regulering av varsling i arbeidsmiljøloven. Forslagene er ment å erstatte og supplere arbeidsmiljølovens § 2-4.

Arbeidsmiljølovens § 2-4 ble vedtatt av Stortinget den 17. juni 2005, men ikke satt i kraft i påvente av ytterligere utredning og ny proposisjon. Utredning ble foretatt av en arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet bistått av en referansegruppe med medlemmer både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arbeidsgruppe-rapporten ”Ansattes ytringsfrihet” ble fremlagt den 21. desember 2005 og utsendt på høring den 23. desember 2005.

I arbeidsgrupperapporten ble det bl.a. foreslått en bestemmelse om ansattes ytringer generelt i arbeidsforhold og en annen bestemmelse om ytringer vedrørende kritikkverdige forhold spesielt. Forbudet mot gjengjeldelse gjaldt begge typer ytringer og sanksjonssystemet var det samme.

Regjeringen ønsker imidlertid ikke å fremme forslag til bestemmelse i arbeidsmiljøloven om vern av ansattes ytringer generelt, kun om vern av ytringer om kritikkverdige forhold i virksomheten.  Regjeringens begrunnelse er at det er vanskelig å komme frem til en dekkende lovtekst og at det er varsling som er det viktigste å regulere i loven. Regjeringens forslag medfører at arbeidstakere som ytrer seg f. eks om forhold av faglig eller politisk karakter ikke vil være beskyttet mot gjengjeldelse i samme grad som arbeidstakere som ytrer seg om kritikkverdige forhold, og de vil heller ikke i samme grad ha krav på oppreisning på objektivt grunnlag. I så henseende innebærer regjeringens forslag et svakere vern for ansattes ytringer generelt i arbeidsforhold enn for ytringer om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven bør etter vår vurdering omhandle alle slags ytringer i arbeidsforhold, og ikke bare ytringer om kritikkverdige forhold. Etter vår vurdering vil det være hensiktsmessig med en bestemmelse som omhandler ytringsfriheten generelt, herunder faglige og politiske forhold og en annen bestemmelse som omhandler varsling spesielt.Vi mener dette vil virke klargjørende for bruker av loven og ha en viktig signaleffekt, også fordi arbeidsmiljøloven omfatter hele arbeidslivet. 

Vi har i praksis registrert et behov for en slik klargjøring og signalisering i arbeidsmiljøloven, spesielt i forhold til faglige ytringer. Vi har erfart at arbeidsgivere dels oppfatter faglige ytringer som kritikk og dels at de av andre grunner har ønsket å forhindre at faglige ytringer blir formidlet utenfor virksomheten. Vi har også erfart at faglige ytringer har medført sanksjoner i form av opphør av midlertidige funksjoner og omplassering. Det å sikre en åpen debatt om faglige forhold, ikke minst innen forskningssektoren, er etter vår vurdering like viktig for samfunnet som det er  å sikre åpenhet om kritikkverdige forhold.

Vi foreslår at § 2-4 – Arbeidstakers ytringsfrihet – (1) i forslaget til lovtekst i arbeidsgrupperepporten ”Ansattes ytringsfrihet” opprettholdes som en bestemmelse i arbeidsmiljøloven.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Ann Turid Opstad
Advokat