Høring om NOU 2006:19 Akademisk frihet

Det vises til høringsbrev av 9.oktober 2006.

Som et forbund for vitenskapelig ansatte er Forskerforbundet glad for anledningen til å kommentere utredningen. Forslagene vil i høy grad berøre våre medlemmers rettigheter og plikter, og vi setter pris på det grundige arbeidet som er lagt ned for å analysere situasjonen og begrunne de forslag som legges frem. Vi vil i uttalelsen følge den malen som departementet foreslår.

I Generelle kommentarer

Forskerforbundet har også tidligere støttet initiativ forå regulere den enkelte vitenskapeligeansattes individuelle rettigheter, enten gjennom internasjonale konvensjoner (for eksempel UNESCO) eller gjennom presiseringer i lov og avtaleverk nasjonalt. Etter vår oppfatning aktualiserer de gjennomgripende reformer i sektoren behovet for å lovfeste også individuell akademisk frihet. Nye rammebetingelser av organisatorisk og økonomisk karakter, sterkere krav om umiddelbar samfunnsnytte, økt produktivitet eller kommersiell utnyttelse av forskningsresultaterrepresenterer utfordringer der hevdvunne rettigheter ogetablerte idealer utsettes for press. I en slik sammenheng vil en lovfesting av den individuelle frihet være nødvendig som tillegg til den autonomi som er tillagt institusjonen og bidra til å sikre en mer helhetlig regulering av virksomheten.

Vekst og endret praksisi sektoren med større variasjon i ansettelsesforhold, finansiering og oppgaver gjør det også påkrevd å lovfeste prinsipper som tidligere har vært ansett som gitt, men uten den legale status en lovfesting markerer.
 
Den økende internasjonale interessen for spørsmål som gjelderakademisk frihet bekrefter også at dette er et tema som vekker politisk interesse. En lovfesting av akademisk frihet slik utvalget foreslår vil være en konkretoppfølging av de anbefalinger som blant annet nylig er kommet fra Europarådet.

II Kommentarer til lovforslaget

Forbundet ser positivt på at det er lagt frem et samlet forslag til ny §1-5 som integrerer de nye bestemmelsene om individuelle rettigheter med tidligere regulering av den institusjonelle autonomi. Vår oppfatning er at de foreslåtte lovbestemmelsene på en god og balansert måte dekkerde ulike behov som læresteder omfattet av loven måtte ha. Vi har ingen konkrete forslag til endringer i den foreslåtte lovteksten, men vil kommentere enkelte av de merknader som ergitt til bestemmelsene.

(1) Forbundet støtter den presisering av institusjonenes ansvar for å sikre akademisk frihet og utøvelse av viktig prinsipper som er nedfelt i dette punktet.

(2) Punktet er i samsvar med tidligere lov og vi har ingen merknader.

(3) Punktet er i samsvar med tidligere punkt 1 og vi har ingen merknader.

(4) Bestemmelsen omhandler helt sentrale rettigheter mht valg av emne og metode i forskningen. Viviser spesielt til de merknader som er formulert i innstillingen der det presiseres at bestemmelsen gjelder alle ansatte, at det er legitime grenser for arbeidsgivers styringsrett og at den enkelte ansatte kan gå utover tradisjonelle faggrenser. I praksis kan problemeroppstå ved prosjektavtaler eller samarbeid som hindrer den enkelte i å følge sine egen arbeidsform. Det eravgjørende at avtaler ikke utformes på en måte som er i strid med de overordnete prinsippene i loven. Det vises også til bestemmelsene i punkt 5.

(5) Denne bestemmelsen omtaler grunnleggende prinsipper forhva som karakteriserer forskningens formål: åpenhet om resultater og datamateriale. Formidling gjelder både fagfeller og allmennheten og er avgjørende for å sikre etterprøvbarhet og opplyst debatt. Forbundet støtter at utsattoffentliggjøring må avgjøres av styret og må begrenses til legitime interesser og ikke ha varig karakter. Vi vil spesielt understreke vår støtte til atrett og plikt til publisering må gjelde for all forskning og utviklingsarbeid som foregår ved de lærestedene som er omfattetav loven, også ved eksternt finansiert oppdragsvirksomhet.

(6) Punktet omhandler undervisning og understrekerden ansattes selvstendige ansvar, men også at begrensninger kan fastsettes av institusjonen. Vi vil understreke at akademisk frihet er en individuell rett og plikt basert på kompetanse, der det også i undervisningen må gis tilstrekkelige rammer for faglig skjønn og alternative synspunkter.

III Eventuelle andre kommentarer

Forskerforbundet ser på det fremlagte forslag som et hensiktsmessig svar på de utredningsbehov Stortinget gav uttrykk for i forbindelse med behandlingen av ny universitets- og høyskolelov. Vi anbefaler derfor at det så snart som mulig legges frem et forslag til revisjon av loven på det aktuelle punkt.

Vi vil samtidig understreke behovet for at de grunnleggende verdier som preger forslaget gis betingelser for å kunne realiseres. Som det fremgår av utredningen oppleveshindringene for reell akademisk frihet oftere i form av mangel på ressurser og tid enn direkte inngrep fra overordnet. Oppfølging av lovendringen i praksis forutsetter at det også i fremtiden gis betingelser som gjør den enkelte institusjon og den enkelte ansatte i stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag på en måte som sikrer kvalitet og legitimitet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Kolbjørn Hagen
Leder

Sigrid Lem
Ass.gen.sekr

Kopi:
UHR
Unio
NFR