Skikkethetsvurdering og politiattest for studenter i helse- og sosialfagutdanninger

Norsk forskerforbund behandlet i mai 2003 utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. I uttalelsen støttet forbundet innføring av skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene tilsvarende den som var innført i lærerutdanningene noen år tidligere.

Forskriften er imidlertid aldri blitt iverksatt. I sin uttalelse om Ot prp nr 79 om ny lov om universiteter og høyskoler gjentok derfor Forskerforbundet sitt krav om å innføre skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene. Forbundet så på skikkethetsvurdering som et viktig redskap for å hindre at uegnete personer får stillinger der de for eksempel har utstrakt kontakt med barn, unge, pasienter og  klienter. Dette ble imidlertid ikke tatt til følge, men ordningen med skikkethetsvurdering og politiattest ved opptak til lærerutdanningene ble videreført. 

Forskerforbundet mener at behovet for skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene fortsatt er like stort og går inn for at det innføres en slik ordning. Forbundet går også inn for at det innføres krav om politiattest ved opptak til disse utdanningene siden dette gjelder studenter som vil komme i kontakt med brukere, klienter eller pasienter enten som student eller yrkesutøver.

Forbundet viser i den sammenheng til henvendelse fra Universitets- og høyskolerådet med krav om å innføre skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
UHR
Studentenes Landsforbund
Unio