Høring – Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007

Det vises til brev av 14.10.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med utkast til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte.

Utkastet til forskrift om utdanningsstøtte innebærer i det alt vesentlige ingen realitetsendringer i forhold til dagens regelverk. Forskerforbundet støtter derfor i hovedsak utkastet, men vil likevel kort kommentere tre av punktene. Forbundet vil komme tilbake til størrelsen på ytelsene i utdanningsstøtten i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007.

Kapittel 1 Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte

Punkt 2.2.4 er veldig vanskelig å forstå slik punktet er formulert i utkastet. Punktet bør derfor omformuleres slik at brukerne forstår hva de har rett på og ikke.

Kapittel 3 Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøgskole og annen utdanning som ikke er oppfattet av opplæringsloven §3-1

Punkt 6.3 viderefører bestemmelsen om at utdanningsstipend og forsørgerbidrag kan reduseres på grunnlag av formue. Forskerforbundet mener det er urimelig at studenter med ikke realiserbare formuer som fast eiendom skal få avkortet utdanningsstipendet og forsørgerbidraget. Denne type formue betyr ingenting i forhold til kjøpekraft, og kan således heller ikke brukes som indikasjon på om behovet for utdanningsstipend og forsørgerbidrag er tilstede eller ikke. Forbundet foreslår at punktet strykes.

Punkt 6.3.1 er en ny bestemmelse som opphever dagens unntaksbestemmelse som sier at utdanningsstipend og forsørgerbidrag ikke avkortes mot formue som søkerens ektefelle måtte ha i særeie. Særeie er ofte knyttet til ikke realiserbare verdier som eiendom. Det er derfor urimelig at søkeren skal få avkortet muligheten til utdanningsstipend og forsørgertillegg på grunn av at ektefelle/samboer har særeie i slike verdier. Det vises forøvrig til begrunnelsen ovenfor. Forbundet foreslår at punktet strykes.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Kopi:
Unio
NSU
StL