EUROPEISK INSTITUTT FOR TEKNOLOGI - INNSPILL TIL NORSK POSISJON

Det vises til brev datert 07.04.06 fra Kunnskapsdepartementet vedr forslag fra Europakommisjonen (COM (2006) 77) om opprettelse av Europeisk institutt for teknologi (EIT).

Forskerforbundet har behandlet forslaget og har følgende kommentarer.

Forskerforbundet er enig i at det både på nasjonalt og internasjonalt/ europeisk nivå er et stort behov for å styrke forbindelsen mellom utdanning, forskning og innovasjon bl a for å bidra til økt teknologioverføring til privat virksomhet og økt kommersialisering av forskningresultater. Forbundet kan imidlertid vanskelig se hvordan det foreliggende forslaget om et europisk institutt for teknologi kan bidra til dette. Forslaget er på sentrale punkter uklart og ufullstendig og reiser i stedet en rekke problemstillinger bl a i forhold til organisering og finansiering som forslaget ikke gir tilfredsstillende svar på. 

I følge forslaget skal EIT ikke være en konkret institusjon men en form for overbygning med styre og administrasjon over topp kompetente fagmiljøer, ”kunnskapsfellesskap”. Disse fagmiljøene skal velges ut på eksisterende universiteter og forskningsinstitutter og ”lånes ut” til EIT. Fysisk skal de imidlertid fortsatt være plassert ved det opprinnelige universitetet/instituttet dersom vi forstår forslaget riktig.

Forskerforbundet synes denne organisasjonsformen er meget problematisk og bidrar til at forbundet er negativ til forslaget. Det er urealistisk å tro at universiteter og institutter vil akseptere at deres kanskje beste forskere ikke lenger skal representere institusjonen og tilføre denne status og prestisje. Institusjonene tappes for toppkompetanse og eventuell økonomisk inntjening som disse fagmiljøene i dag bidrar med. Fagmiljøenes andel av resultatbaserte bevilgninger vil falle bort samtidig som institusjonene kan måtte dekke kostnader til lokaler, drift og infrastruktur. Eventuell kompensasjon for slike kostnader er ikke omtalt i forslaget. I tillegg vil forskerne i et ”kunnskapsfellesskap” underlegges annen lovgivning og få andre arbeids- og lønnsvilkår enn sine kolleger ved institusjonene. Det er imidlertid uklart hvilke vilkår og rettigheter som skal gjelde. 

Alt dette kan bidra til å fragmentere universitetene og instituttene og svekke dem både faglig og økonomisk og det på et tidspunkt da universitetenes rolle i Europas fremtidige kunnskapsutvikling og økonomiske utvikling stadig blir trukket frem. 

Forslaget fra EU-kommisjonen er lite konkret når det gjelder finansieringen, og inneholder ingen konkrete løfter om ”friske” midler. Det antydes at finansieringen må ses i sammenheng med 7. rammeprogram og eksisterende utdanningsprogrammer samtidig som det legges opp til tilskudd fra nasjonalt hold og fra EU. Ikke minst er det forventninger om at EIT skal utløse midler fra privat virksomhet. Forskerforbundet synes ikke EIT skal belaste eksisterende forsknings- og utdanningsprogrammer og er heller ikke sikker på hvor store nasjonale eller private bidrag en kan forvente. Forbundet har støttet opprettelsen av et europeisk forskningsråd, ERC, og mener det er viktig at dette gis utviklingsmuligheter. Etableringen av EIT vil kunne komme i et uheldig konkurranseforhold til prioriteringer av 7.rammeprogram og ERC.

Når det gjelder de andre spørsmålene departementet trakk frem i oversendelsesbrevet, har forbundet ingen kommentarer til styrets oppgaver og fullmakter på det nåværende tidspunkt. Forbundet synes også det er vanskelig å vurdere om EIT  vil gi noen ”added value”, så lenge forslaget ikke er bedre utredet. Det er generelt vanskelig å se hva EIT kan gjøre som ikke universitetene og forskningsmiljøene for øvrig kan initiere i dag. 

Akkreditering og tildeling av grader er et nasjonalt ansvar. Det er uklart hvordan dette kan løses innen rammen av EIT.

Forhold knyttet til immaterielle rettigheter må videre utredes nøye. Også på dette feltet er lovgivningen ulik mellom land og vil være avhengig av tilsettingsforhold, f eks i industrien og ved universitetene. Så lenge forslaget om de juridiske rammebetingelsene ikke foreligger, er det vanskelig å se hvordan disse spørsmålene kan løses. 

På bakgrunn av det foregående vil Forskerforbundet gå mot forslaget om opprettelse av EIT i den foreslåtte formen. Det er en rekke forhold som bør belyses og utredes nærmere, og forbundet anmoder departementet om å vektlegge dette i sin uttalelse om forslaget.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Norges forskningsråd
Unio