HØRING – UTKAST TIL ENDRINGER I LOV OM HUMANMEDISINSK BRUK AV BIOTEKNOLOGI M.M. (BIOTEKNOLOGILOVEN)

Det vises til høringsutkast fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr utkast til endringer i bioteknologiloven.

Norsk forskerforbund uttalte seg i 2002 om terapeutisk kloning i forbindelse med forslag om endringer i bioteknologiloven. Forskerforbundet gikk den gangen mot forslaget om å stramme inn loven. Begrunnelsen for forbundets standpunkt var i første rekke betydningen av ervervelse av ny kunnskap og den nytte og betydning forskning innen bioteknologi kan ha for medisinsk behandling. Forbundet var også redd for at begrensninger i forskeres muligheter for internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter og nye behandlingsmetoder ville kunne svekke den generelle forskningskompetansen i landet og hindre oss i fremtidig samarbeid, kompetanseutvikling og kunnskapsutvikling med land vi tradisjonelt har nær kontakt med.

Forskerforbundet er derfor tilfreds med at det utsendte høringsutkastet på bestemte vilkår åpner for forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk. Etter forbundets mening tar lovforslaget tilstrekkelig hensyn til de etiske sidene ved forskning på overtallige befruktede egg og støtter derfor høringsutkastet.

Forbundet er også positiv til at lovforlaget tillater genetisk undersøkelse av befruktede egg for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom før befruktede egg settes inn i kvinnens livmor og støtter at det i denne forbindelse åpnes for undersøkelse av vevstype, slik at et kommende barn skal kunne være vevstypelik donor for en syk bror eller søster.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet
Unio