Innspill til tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2006

Forskning

Forskerforbundet beklager sterkt at regjeringen foreslår å redusere kapitalinnskuddet i forskningsfondet med 25 mrd kroner i forhold til St prp nr 1 (2005-2006). Dette tilsier en reduksjon i forskningsbevilgningene for 2007 på anslagsvis 900 mill kroner. Sett i sammenheng med at flertallsregjeringen ikke lanserer en mer forpliktende opptrappingsplan for resten av perioden gjør dette at det blir enda vanskeligere å nå målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2010.

Regjeringen forslår at de 100 frie stipendiatstillingene som ble foreslått lagt til Norges forskningsråd nå fordeles direkte til institusjonene. Forskerforbundet forutsetter at institusjonene pålegges å lyse ut disse stillingene som frie stipender.

Forskerforbundet er positiv til at Regjeringen ikke viderefører arbeidet med å utrede en utskilling av kommersiell virksomhet fra Meteorologisk institutt i et eget selskap, og at basisbevilgningen til NOVA og NUPI videreføres med direkte tildeling av basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2006 i påvente av utredning fra Norges forskningsråd.

Forskerforbundet er kritisk til kuttet på 55 mill kroner i forskningsbevilgningene over Nærings- og handelsdepartementets budsjett fordelt på Norges forskningsråd, romvirksomhet og Innovasjon Norge. Forøvrig er forbundet glad for at tildelingen til Forskningsrådet over Olje- og energidepartementets budsjett øker med 15 mill kroner.

Høyere utdanning

Forskerforbundet er glad for økningen på 500 studieplasser i lærerutdanningen fra høsten 2006, men stiller spørsmålstegn ved om det er nok kvalifiserte søkere. Vi har også merket oss at det legges inn midler til å reversere de forslåtte strukturtiltakene ved høyskolene i Hedmark og Sogn og Fjordane.

Det er positivt at det legges opp til en gradvis innfasing av den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler. Dette gir institusjonene bedre tid til å tilpasse seg. Forskerforbundet støtter også at bevilgningen til desentralisert utdanning økes med 20 mill kroner.

Forskerforbundet er glad for at Regjeringen vil vurdere eventuelle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet nærmere slik at dette ikke iverksettes fra 1. januar 2007 slik Bondevikregjeringen la opp til. En slik omstilling er Forskerforbundet meget skeptisk til.