Innspill vedrørende statsbudsjett for 2006

Det vises til Bondevikregjeringens forslag til statsbudsjett for 2006. Norsk forskerforbund vil innledningsvis understreke at forslaget gir et positivt løft for forskingen, men ikke er tilstrekkelig for å kunne nå målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2010.

Forskning

Forpliktende opptrappingsplan for forsking
Forskerforbundet etterlyser en mer forpliktende opptrappingsplan for perioden frem til 2010, og vi mener en forholdsmessig større andel av opptrappingen bør foretas i første del av perioden. Økningen i statsbudsjettet for 2006 på 1,4 mrd og ytterligere 1,3 mrd for 2007 er positivt, men dekker ikke fullt ut den forholdsmessige andelen av vekstbehovet i 2006. Allerede i første statsbudsjett etter innføringen av nytt vekstmål ligger det altså an til et etterslep som må dekkes inn i løpet av de fire gjenstående år av perioden, jf NIFU’s statsbudsjettanalyse.

Offentlig finansiert andel av forskningsinnsatsen opprettholdes på 40% Forskerforbundet støtter den nye vekstmålsettingen, men ser det som urealistisk at næringslivet skal kunne finansiere 2/3 så lenge næringsstrukturen i Norge preges av små og lite FoU-intensive bedrifter. En offentlig andel på 40% av forskningsinnsatsen bør derfor opprettholdes for perioden frem til 2010. Vi forutsetter at dette blir vurdert og nødvendige justeringer foretatt i forbindelse med hvert års statsbudsjett i perioden.

Opprettelse av flere postdoktorstillinger
Vi har merket oss en gledelig økning i antall doktorander. For å kunne tilby disse en videre karriere i sektoren i påvente av ledige faste stillinger er det nødvendig å opprette flere postdoktorstillinger. Forskerforbundet foreslår at det opprettes 100 nye postdoktorstillinger for 2006 som øremerkede midler.

Økt bevilgning til utstyr
Det er nødvendig å øke bevilgningene til vitenskapelig utstyr og drift i årene som kommer. En undersøkelse gjennomført av NFR viser at det samlede utstyrsbehovet i UH- sektoren frem mot 2010 er omtrent 2,6 mrd kr. I tillegg kommer behov innmeldt for svært kostnadskrevende utstyr tilsvarende 2,9 mrd kr. Bondevikregjeringen foreslår 21 mill kroner til utstyr for 2006. Dette er langt fra tilstrekkelig og Forskerforbundet foreslår derfor i lys av dette og de siste årenes lave bevilgninger til utstyr at det bevilges ytterligere 500 mill kr til dette formålet.

Styrket basisbevilgning til instituttsektoren
Forskerforbundet er glad for styrkingen av basisfinansieringen ved miljøinstituttene og de teknisk-industrielle instituttene som foreslås i henholdsvis Miljøverndepartementets og Nærings- og handelsdepartementets budsjettforslag for 2006. Forskerforbundet vil samtidig understreke at en rekke andre forskningsinstitutter har et minst like stort behov for bedre og forutsigbare rammebetingelser. Basisbevilgningene er en viktig forutsetning for forskningsinstituttenes mulighet for langsiktig kompetanseoppbygging og nødvendig for å sikre faglig selvstendighet til instituttene. Det bør være en målsetting at basisbevilgningen er så stor at den sikrer de ansatte ved alle institutter minimum 25% av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.

Omorganisering av forskningsinstitutt i blå-grønn sektor
Forbundet  har bedt den nye regjeringen revurdere prosessen med å skille ut deler av virksomheten ved de berørte instituttene Akvaforsk, Fiskerforskning, Matforsk, Havforskningsinstituttet, NIFES og Veterinærinstituttet. Forbundet er meget skeptisk til å skille ut næringsrettet FoU- virksomhet i en egen enhet atskilt fra den forvaltningsrettede. Utskilling av aktivitet vil kunne medføre oppsplitting av etablerte og velfungerende forskningsmiljø.

Høyere utdanning

Reversering av kuttet i studieplasser for 2005
I 2005 ble det foretatt et kutt i antall studieplasser med 4000. Dette videreføres for 2006 og gir et kutt i institusjonenes basisfinansiering. Dette motvirker intensjonene i finansieringsmodellen der økt produksjon av studiepoeng gir økonomisk uttelling. Antall studieplasser tar ikke høyde for økningen i ungdomskullene. Kuttet i antall studieplasser må derfor reverseres.

Kvalitetsreformen er ikke fullfinansiert
Forskerforbundet mener at erfaringene ved institusjonene viser at reformen er underfinansiert og at det er behov for flere ansatte for å kompensere for de økte arbeidsoppgavene. Konsekvensene er at det er blitt mindre tid til forskning i ordinær arbeidstid og økt arbeidspress både på det vitenskapelige og administrative personalet. I en spørreundersøkelse til alle medlemmer i Forskerforbundet svarer over 60% at det er blitt mindre sammenhengende tid til forskning, samtidig som nesten halvparten av de spurte mener de har dårlige vilkår for å utføre forskning i sin stilling.

Ny finansieringsordning
Forskerforbundet støtter arbeidet med å videreutvikle finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler med sikte på å fremme kvalitet og forbundet har tidligere støttet innføringen av en formidlingskomponent. Forskerforbundet understreker at innføringen av nye budsjettkomponenter ikke må gå på bekostning av basisbevilgningen som må opprettholdes på minst 60% for å sikre langsiktighet og stabilitet for institusjonene.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kolbjørn Hagen 
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Kopi:
Finanskomiteen
Norges forskningsråd
Norsk Studentunion
Næringslivets hovedorganisasjon
Studentenes Landsforbund
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdannings- og forskningsdepartementet