ST PRP NR 65 (2004-2005) TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER I STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 2005 (REVIDERT NASJONALBUDSJETT) 

Det vises til St prp nr 65 (2004-2005) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Forskerforbundet ser positivt på forslaget om startbevilgning til nybygg ved Universitetet i Oslo og Høgskolen Vestfold. Forøvrig gir forslagene i RNB ingen bedring i budsjettsituasjonen for forskning og høyere utdanning i forhold til statsbudsjettet for inneværende år. Dette er beklagelig sett i forhold til de økte arbeidsoppgavene kvalitetsreformen medfører og som blant annet medfører mindre tid til FoU innenfor ordinær arbeidstid for de vitenskapelig ansatte. Gitt at målene i forskningsmeldingen blir vedtatt i Stortinget er det videre beklagelig at RNB ikke inneholder forslag som bidrar til å øke forskningsinnsatsen i Norge.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - HØYERE UTDANNING

I statsbudsjettet for 2005 kuttet Regjeringen i basisbevilgningen til universitetene og høgskolene tilsvarende 4000 studieplasser. Forskerforbundet foreslår at bevilgningene til UH- sektoren økes med kr 78 mill kr øremerket opprettelse av nye vitenskapelige stillinger. Dette tilsvarer effekten av kuttet i basisbevilgningen for 2005 og vil bidra til å avhjelpe den økte arbeidsbelastningen etter innføringen av kvalitetsreformen.

PROGRAMKATEGORI 07.70 - FORSKNING

Regjeringens målsetting om å bringe Norges samlede forskningsinnsats opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i forhold til BNP i 2005 ble ikke nådd. Gitt at forskningsmeldingen blir støttet i Stortinget vil vekstmålsettingen bli vel så ambisiøs frem til 2010. For å sikre rekrutteringen i forhold til allerede vedtatte vekstmålsetting foreslår Forskerforbundet at det legges inn 250 nye stipendiatstillinger. Videre foreslår Forskerforbundet at det legges inn 60 nye postdoktorstilinger som kan fungere som videre karrierevei og som et tilbud til forskertalenter i påvente av faste stillinger i sektoren.

KAP. 1023 FISKERI-, HAVBRUKS- OG TRANSPORTRETTET FoU
Forskerforbundet går mot forslaget om å opprette et holdingselskap for den næringsrettede FoU- virksomheten innenfor blå-grønn sektor med hovedkontor i Tromsø og datterselskap i Bergen og Ås (kap 1023). Både behovet for en slik løsning og hvilke praktiske fordeler det skulle gi er ikke tilstrekkelig belyst.

KAP. 279 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
Når det gjelder forslaget om å samorganisere og samlokalisere Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) samt flytting av Veterinærinstituttet (VI) til Ås vil Forskerforbundet eventuelt komme tilbake til saken i eget brev. 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

Etablering av Bioforsk
Forskerforbundet vil eventuelt komme tilbake til saken i eget brev.

Sammenslåing av forskningsinstituttene Skogforsk og NIJOS
Norsk forskerforbund merker seg at Landbruks- og matdepartementet vil vurdere en sammenslåing av forskningsinstituttene Skogforsk og NIJOS til forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Instituttene representerer begge ledende fagmiljøer med høy kompetanse på sine områder og Forskerforbundet etterlyser en klarere dokumentasjon på gevinstene ved en sammenslåing av instituttene. Videre forutsetter Forskerforbundet at fagmiljøene gis mulighet til å komme med innspill også i den videre prosessen.

Med hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Gjenpart til:
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
Landbruks- og matdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
UHO
Norges forskningsråd