Høring - forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler 

Norsk forskerforbund viser til høringsbrev av 18.05.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedrørende forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter ny lov om universiteter og høyskoler. 

Forskerforbundet finner at forslaget til revidert forskrift er blitt ryddig og oversiktlig. Forbundet synes bl a det er positivt at det legges opp til at stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid kan akkrediteres som tilsvarende doktorgrad og at det foreslås at institusjonenes frist til å iverksette tiltak ved revidering av akkreditering, utvides. Forbundet er også tilfreds med at bestemmelser om fellesgrader er foreslått tatt inn i den reviderte forskriften. 

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til forslaget til revidert forskrift og støtter forslaget. 

Med vennlig hilsen 
Norsk forskerforbund 

Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

Sigrid Lem 
Ass.generalsekretær 

Kopi til: 
NOKUT 
Universitets- og høgskolerådet