St.meld. nr. 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i nord

Norsk forskerforbund viser til St.meld. nr. 30 - Muligheter og utfordringer i nord.

Meldingen gir en god gjennomgang av Norges engasjement i nordområdene og viser behovet for å skape en helhetlig og offensiv norsk nordområdepolitikk der ulike interesser er balansert innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Forskerforbundet støtter utviklingen av en nordområdepolitikk slik den er skissert i meldingen.

Forskerforbundet er særlig opptatt av den forskningsmessige siden ved et utvidet nordområdesamarbeid, og forbundets kommentarer er knyttet til dette samt de sider som berører høyere utdanning. Vi vil understreke den rolle forskningen kan spille både som et virkemiddel i en mer overordnet politisk markering av  vår interesse for nordområdene samtidig som den bidrar til en spisskompetanse av stor betydning for norske forskeres muligheter for å delta i og nyttiggjøre seg et internasjonalt forskningssamarbeid på mange fagfelt.

Forskerforbundet har bl a merket seg den betydning meldingen legger på Svalbard, UNIS rolle i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid og det utvidete forskningssamarbeidet med mange nasjoner. Det er også redegjort for dette i stortingsmeldingen om forskning (St.meld nr  20 Vilje til forskning), og Forskerforbundet synes det er meget positivt at dette videreføres og videreutvikles.  Styrking av norsk polarforskning i vid forstand må sikres gjennom både basisbevilgninger til aktuelle miljøer og langsiktige programmer.

Det er i meldingen foreslått å opprette et internasjonalt forskningsfond for nordområdene innenfor rammen av Arktisk råd der de andre medlemslandene i Arktisk råd vil bli oppfordret til å bidra. Vi forutsetter  at midler til dette fondet avsettes separat og kommer i tillegg til det allerede etablerte Fondet for forskning og nyskaping

Barentssekretariatet har foreslått å opprette et Barentsinstitutt i Kirkenes som særlig skal studere problemstillinger knyttet til energiutvinning og regionalt samarbeid. Regjeringen uttaler at dette er et interessant forslag som bør følges opp innenfor rammen av evt økt støtte til Barentssekretariatet.

Forskerforbundet synes det er vanskelig å ta stilling til et slikt forslag så lenge instituttets arbeidsoppgaver, organisering og økonomi ikke er nærmere utredet. Forbundet ber om at forslaget utredes nærmere og ses i sammenheng med den generelle drøftingen av forskningsinstituttene  i Forskningsmeldingen før Stortinget fatter endelig vedtak om forslaget.

Det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Utveksling av lærere og studenter kan  skape store ringvirkninger. Den sosiale og  kulturelle betydningen av dette samarbeidet bør tillegges vesentlig vekt. Vi er positive til at det settes av egne midler til  videreføring av disse tiltakene da lærestedenes ordinære bevilgninger i liten grad gir om for slike aktiviteter. Dette omfatter også de prosjektene som er spesielt rettet inn mot urbefolkningen.