Forskrift om tilsetting i postdoktor- og stipendiatstilling

Forskerforbundets høringsuttalelse til forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsettingsforholdet for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Utdannings- og forskningsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref: 200504529-/JAN Vår ref: 1069/05 sl Vår dato: 01.12.2005

Høring - Forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsettingsforholdet for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Det vises til brev av 08.11.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedr utkast til forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsettingsforholdet for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I utkastet er flere tidligere forskrifter og retningslinjer samlet. Forskerforbundet synes det er fornuftig med en felles forskrift om postdoktor og utdanningsstillinger og gir sin tilslutning til dette. Forbundet er også tilfreds med at utkastet til forskrift også omhandler spesialistkandidat slik at stillingen endelig kan tas i bruk.

Forskerforbundet har merket seg at departementet har foretatt få endringer i utkastet i forhold til gjeldende forskrifter. Forbundet er tilfreds med dette og støtter hovedtrekkene i utkastet, men har likevel kommentarer til enkelte av paragrafene.

§ 1-1 Generelt

(1)
Forskerforbundet viser til sine tidligere uttalelser om at bestemmelser om midlertidig ansettelse og åremålsansettelse må hjemles i det generelle lovverket i stedet for i universitets- og høyskoleloven. Dette synspunktet er også støttet av samtlige hovedorganisasjoner. Forbundet anmoder departementet om å vurdere dette på nytt. 

§ 1-2 Postdoktor

(4)
I utkastet foreslås det at arbeidsgiver skal avgjøre om den ansatte skal pålegges pliktarbeid og eventuelt omfanget av dette ved ansettelse utover to år. I gjeldende retningslinjer er det anført at tid utover tre år skal brukes til pliktarbeid.

Utkastet legger etter Forskerforbundets mening opp til større fleksibilitet for arbeidsgiver i fastsettelse av omfanget av pliktarbeid. Pliktarbeidet kan i henhold til utkastet utgjøre mindre enn ett år, eventuelt utgå helt, men det kan også utgjøre inntil to år. I det siste tilfellet vil det dermed ikke være noen forskjell mellom en førsteamanuensisstilling og en postdoktorstilling med unntak av at den siste er midlertidig. Dette mener forbundet er et brudd med hovedregelen om fast tilsetting i ordinære stillinger og i strid med de politiske synspunkt som bl a endringene i Arbeidsmiljøloven innebærer.
 
Hovedhensikten med stillingen er å kvalifisere for vitenskapelige toppstillinger. Forskerforbundet mener derfor at pliktarbeidet ikke bør utgjøre mer enn ett år av en tilsettingsperiode på fire år slik at kvalifiseringsarbeidet blir på minst tre år. Forbundet har imidlertid ingen innvendinger til at arbeidsgiver for det siste året får adgang til en viss fleksibilitet i fastsettelse av pliktarbeidet.

Forbundet foreslår derfor at bestemmelsen endres til: ” Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved tilsetting i mer enn tre år avgjør arbeidsgiver om tiden utover tre årsverk skal brukes til pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og lignende. Samlet pliktarbeid skal ikke utgjøre mer enn 25% av samlet tilsettingsperiode.”

§ 1-5 Spesialistkandidat

(2)
Bestemmelsen angir at stillingen skal brukes til spesialistutdanning på fagområder der det er behov for å kvalifisere personale til stillinger som krever kompetanse både som spesialist og forsker. Forbundet har merket seg at perioden som spesialistkandidat ikke skal gi kompetanse som forsker, jf høringsbrevet, men at slik kompetanse skal oppnås gjennom en doktorgradsutdanning i stipendiatstilling. Forbundet synes imidlertid at bestemmelsen er uklart formulert og ber om at presiseringen i høringsbrevet innarbeides. 

(4)
Forskerforbundet viser til sin kommentar til pkt 1-2 (4) vedr postdoktor og anmoder at bestemmelsen endres til ”Åremålsperioden skal være fra to til fire år. Ved tilsetting utover tre år avgjør arbeidsgiver om …. ” Siste setning i bestemmelsen beholdes.

§ 2-3 Permisjoner og forlengelse av tilsettingsperioden

Pkt 7 i gjeldende retningslinjer for tilsetting i utdanningsstillinger angir at: ”Tilsettingsmyndigheten kan i særskilte tilfeller gi forlengelse ut over dette for forhold som har vært til hinder for stipendiatens forskningsprogresjon. Slike forhold kan eksempelvis være særlige omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Forutsetningen for forlengelse er at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsesfristens utløp. Institusjonene kan fastsette nærmere regler for dette.”

I utkastet er denne bestemmelsen ikke videreført. Etter Forskerforbundets mening er dette en viktig bestemmelse spesielt for stipendiater. Forbundet foreslår derfor at bestemmelsen tas inn enten som et eget punkt i § 1-3 bare gjeldende for stipendiater eller § 2-3 i kap 2 Felles bestemmelser i stedet for (4). 

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
NSU
StL