HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM EGENBETALING

Det vises til brev av 16.08.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet der utkast til forskrift om egenbetaling ble sendt på høring.

Norsk forskerforbund er tilfreds med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler som regulerer institusjonenes adgang til å kreve egenbetaling for studietilbud rettet mot enkeltstudenter og som langt på vei sikrer gratisprinsippet. Det foreliggende utkast til forskrift endrer ikke dette, og Forskerforbundet støtter derfor utkastet til forskrift.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
Studentenes landsforbund
NSU