HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM DELVIS INNLEMMING FOR POLITIHØGSKOLEN UNDER LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Det vises til brev av 27.10.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med forslag til endring av forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet slutter seg til forslaget til endring av gjeldende forskrift, men vil likevel kommentere forslaget om å gjøre §§ 6-4, pkt 1 og 3 samt §§ 6-5 til 6-7 i universitets- og høyskoleloven gjeldende for Politihøgskolen.

Disse paragrafene gjelder bestemmelser om ansettelse på åremål og midlertidig ansettelse. Forskerforbundet er sterkt imot at regler om dette hjemles i universitets- og høyskoleloven og ikke i det generelle regelverket, og viser til tidligere uttalelser om dette.

Når forbundet likevel ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre disse bestemmelsene gjeldende for Politihøgskolen, er det for å sidestille også på dette området Politihøgskolen med de andre universitetene og høyskolene. Forbundet vil imidlertid fortsette sitt arbeid både med å endre bestemmelsene om midlertidig ansettelse og å hjemle disse i det generelle lovverket. Et gjennomslag her vil få konsekvenser for alle universiteter og høyskoler under loven inkludert Politihøgskolen.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart:
Unio
Akademikerne
Justis- og politidepartementet 
Universitets- og høgskolerådet
Studentenes landsforbund
NSU