HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM DELVIS INNLEMMING AV FORSVARETS HØYSKOLER UNDER LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Det vises til brev av 07.10.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet der utkast til forskrift om delvis innlemming av forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler ble sendt på høring.

Forskerforbundet slutter seg til hovedtrekkene i utkastet til forskrift, men har kommentarer til enkelte punkter. 

Departementet har i oversendelsesbrevet trukket fram to større endringer som er foretatt i utkastet i forhold til gjeldende forskrift. Den ene endringen gjelder innlemming av Forsvarets skolesenter som egen høyskole under loven (§1 i utkast til forskrift). Den andre medfører at bestemmelsen i universitets- og høyskolelovens § 1-5, 1a, om akademisk og kunstnerisk frihet for institusjonene gjøres gjeldende for forsvarets høyskoler.

Norsk forskerforbund har ingen innvendinger til at Forsvarets skolesenter innlemmes som egen institusjon. Forbundet er videre meget tilfreds med at bestemmelsen om akademisk og kunstnerisk frihet gjøres gjeldende for forsvarets høyskoler. Etter Forskerforbundets mening vil denne bestemmelsen være meget viktig for de faglig ansatte ved disse høyskolene, den sikrer dem samme rettigheter som ansatte ved de øvrige universitetene og høyskolene og vil bidra til økt legitimitet og faglig anerkjennelse.

Forskerforbundet har merket seg at bestemmelsen i lovens §1-3, i, om at institusjoner under denne loven skal tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonenes virkeområde, er foreslått gjort gjeldende for forsvarets høyskoler. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette.

Forskerforbundet har også merket seg at bestemmelsen i lovens § 4-3 om læringsmiljø er foreslått gjort gjeldende for høyskolene og har ingen innvendinger til dette. Derimot er det foreslått at den nye bestemmelsen i lovens § 4-5 om rett til fødselpermisjon ikke skal gjøres gjeldende. Forskerforbundet synes det er meget beklagelig at forsvarets høyskoler ikke skal omfattes av denne bestemmelsen og forstår ikke bakgrunnen for dette. Forbundet ber derfor departementet vurdere bestemmelsen på nytt.

Forskerforbundet har til slutt merket seg at bestemmelsene om ansettelse i kap 6 og ansettelsesforhold i kap 11 er foreslått gjort gjeldende med de tilpasninger som følger av gjeldende tilsettings- og forvaltningsregler for sivilt og militært personell. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette. Forbundet er imidlertid sterkt imot at regler om midlertidig ansettelse og åremålsansettelse hjemles i universitets- og høyskoleloven og ikke i det generelle lovverket, og viser til tidligere uttalelser om dette.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: 
Unio
Akademikerne
Universitets- og høyskolerådet
Forsvarsdepartementet
NSU
Studentenes Landsforbund