FORSLAG OM NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL UNIVERSITETER OG HØYSKOLER - HØRING

Norsk forskerforbund er kjent med høringsbrev av 30.06.05 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med utkast til felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet har ikke fått utkastet til forskrift til uttalelse, noe forbundet beklager meget sterkt. Forbundet antar det er en glipp at Forskerforbundet som den største fagforeningen for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler ikke er bedt om å uttale seg. Forskerforbundet mener det er viktig at nye studenter har et tilfredsstillende faglig grunnlag slik at de har muligheter for å fullføre en universitets-/høyskoleutdanning. Studentenes faglige grunnlag vil også ha betydning for valg av undervisningsopplegg og faglig nivå på undervisningen, slik at det burde være interessant for departementet å få Forskerforbundets kommentarer. 

Generelt

Utkastet erstatter fire eksisterende forskrifter og representerer således en forenkling. Det er også foreslått endringer i betegnelser og grupperinger av studier samtidig som institusjonsnavn i stor grad er fjernet. Så fremt institusjonene finner at dette er forsvarlig, har forbundet ingen innvendinger til dette.
 
Forskerforbundet har for øvrig ikke registrert at det er foretatt store endringer i utkastet i forhold til dagens forskrifter. Forbundet slutter seg derfor til hovedtrekkene i utkastet til forskrift, men har kommentarer til enkelte av paragrafene. 

Kommentarer til enkeltparagrafer

§6-12 Den nasjonale nemnda for politiattest
(6)
Forskerforbundet har merket seg at det er tatt inn bestemmelse om at klageinstans for nemndas vedtak er departementet eller særskilt klagenemnd. Forbundet støtter dette fordi det gir studentene større rettssikkerhet. 

§7-8 Generelt om fordypningspoeng
(1)
Forskerforbundet har merket seg at bestemmelsen i § 3-5 i dagens rangeringsforskrift om at det kan gis fordypningspoeng for fagkombinasjoner fra andre studieretninger, er tatt ut.

Forskerforbundet kjenner ikke begrunnelsen for denne endringen. Dersom den er foretatt fordi bestemmelsen ikke brukes eller ikke kan brukes, har forbundet ingen innvendinger. Dersom endringen medfører at enkelte ikke får fordypningspoeng som de sammenlignet med andre burde hatt, går forbundet inn for at den opprinnelige bestemmelsen tas inn i gjen.

§ 7-15 Realfagspoeng
(4)
Forskerforbundet gir sin tilslutning til at antall realfagspoeng økes til 6 som en prøveordning. Forbundet håper dette kan bidra til økt tilstrømning til realfags- og teknologiske studier og til disse studieretningsfagene i videregående oppplæring.

Når det gjelder valg av alternativer, er Forskerforbundet opptatt av hvilket som kan tenkes å få flest elever til å velge studieretningsfag i realfag.  Alternativ 2 der bare 3MX og 3FY gir 1,0 poeng hver, vil antagelig ha mindre effekt enn alternativ 1 der et bredere utvalg av fag, 3MX/3MZ, 3BI, 3FY og 3KJ, gir realfagspoeng. Forskerforbundet støtter derfor alternativ 1, men ber samtidig departementet følge utviklingen og eventuelt justere tildeling av realfagspoeng dersom alternativ 1 ikke har ønsket effekt. 

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:  
Universitets- og høgskolerådet
Unio
Akademikerne
NSU
StL