Utkast til etiske retningslinjer for statstjenesten – høring

Vi viser til e-post av 3. januar og e-post av 20. januar med forlengelse av fristen for svar til Akademikerne til 7. mars d.å.

Forskerforbundet har følgende merknader til de foreslåtte etiske retningslinjene:

De etiske prinsippene som gjenspeiles i Moderniseringsdepartementets forslag til tekstinnhold, har vi ingen innsigelser mot. Når det gjelder departementets kommentarer til pkt. 2.3 om ansattes ytringsfrihet, 2.4 om varsling av kritikkverdige forhold og pkt 3. lojalitet er det viktig å se disse i sammenheng. Det kan ut fra departementets kommentar i pkt. 2.4 varsling av kritikkverdige forhold, oppfattes som om varslingsansvaret innsnevres til å handle om klanderverdige forhold de ansatte har gjort seg skyld i, jf. utsagn som "hensikten med offentliggjøringen må være å rette på forholdene, ikke å offentliggjøre dem". Det kan oppfattes som en insinuasjon mot de tilsatte som velger å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten de er ansatt i. Departementets kommentarer bør omarbeides og tilpasses bedre den enkeltes ytringsfrihet.

Slik kommentarene er utformet, dreier de seg stort sett om forvaltningen og retningslinjer som bør gjelde der. Forskerforbundet vil vise til de særlige forhold som gjelder ansatte innen forskning og høyere utdanning. Ytringsfrihet og frihet til å fremme faglige synspunkter er en rettighet som må være av overordnet betydning i denne delen sv statstjenesten. Det vises bl.a. til at KUF komiteen i sin innstilling til Ot.prp. 79 (2003-2004) Om ny lov om universiteter og høyskoler har bedt om en nærmere utredning av akademisk frihet. Dette sakskomplekset bør også gjenspeiles i retningslinjer og kommentarer.

Arbeids- og sosialdepartementet har i Ot. prp. nr 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. uttrykt behov for lovregler om varsling. Det fremgår også av forarbeidene til den nye Grunnloven § 100 at ansattes ytringsfrihet bør styrkes gjennom ny lovgivning. Under kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av St. meld. nr. 26 (2003-2004) om ytringsfrihet ble det påpekt at dagens rettstilstand knyttet til ansattes ytringsfrihet ikke er klar nok, og at spørsmålet om varslere trenger en nærmere lovregulering. Avveiningen mellom ytringsfrihet på den ene siden og lojalitetsplikten mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på den andre, reiser komplekse juridiske problemstillinger. I forhold til de etiske retningslinjer for statstjenesten er det viktig å klargjøre forholdene mellom disse prinsippene i størst mulig utstrekning. Arbeids- og sosialdepartementet har varslet behov for en nærmere utredning om regler for ansattes ytringsfrihet og lojalitetspliktens grenser før det eventuelt fremmes lovforslag.

Forskerforbundet vil anmode om at man avventer iverksetting av etiske retningslinjer til den varslede utredningen er gjennomført.

Til slutt vil Forskerforbundet peke på at svært mye av det som foreslås inntatt i retningslinjene er bestemmelser og prinsipper som er lovfestet og/eller avtalefestet. Forskerforbundet vil anmode departementet gjennom retningslinjene og kommentarene å skape større klarhet mellom de ulike rettskilder. Det kan for eksempel gjøres ved henvisninger til lov og avtalehjemler m.v.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Randi Stensaker
Spesialrådgiver