Høring – Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Utdannings- og forskningsdepartementet har sendt på høring utkast til strategier for digitale læringsressurser for henholdsvis grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring. Forskerforbundet har behandlet utkastene og har enkelte kommentarer til utkastet til strategi for universitets- og høyskolesektoren.

Forskerforbundet mener utvikling av digitale læringsressurser er viktig og er glad for at det er utarbeidet utkast til strategi for dette arbeidet. Etter forbundets mening er dette arbeidet spesielt viktig i forhold til kvalitetsreformen og innføring av andre lærings- og undervisningsformer og i forhold til prinsippene om livslang læring. Forbundet støtter derfor hovedtrekkene i den foreslåtte strategien for universitets- og høyskolesektoren.

I utkastet til strategi har arbeidsgruppen beskrevet hvordan den mener situasjonen med hensyn til digitale læringsressurser bør være i 2008 og som forbundet regner med de foreslåtte tiltakene skal bidra til å realisere. Etter Forskerforbundets mening er dette en god, men kanskje ikke særlig realistisk målsetting, som vil kreve betydelige ressurser. Dette er ressurser som institusjonene i dag ikke har og som derfor må tilføres som "friske" midler.

Forskerforbundet vil videre trekke frem to forhold som vil ha betydning for mulighetene for gjennomføring av strategien. Det ene gjelder forholdet til opphavsrett både til utstyr, læremidler, lærebøker og annet undervisningsmateriell. Dette forholdet må utredes og vurderes og eventuelt må kompensasjon til opphavspersonene vurderes. Det vises i den forbindelse til bl a endringer i åndsverkloven og utredning i regi av Universitets- og høyskolerådet (Ringnes-utvalget).

Det andre forholdet gjelder arbeidssituasjonen for de ansatte ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Mulighetene for å innføre en strategi for digitale læringsressurser vil, etter Forskerforbundets mening, først og fremst avhenge av de faglig ansatte. Disse vil være helt sentrale i arbeidet med å iverksette den foreslåtte strategien. I dagens situasjon der arbeidsbelastningen som følge av kvalitetsreformen og dens større vekt på undervisning og studentaktiviteter, er betydelig, må institusjonene tilføres ressurer slik at det blir rom for disse nye oppgavene.

Det må også etableres insitamentordninger som gjør det attraktivt for den enkelte ansatte å engasjere seg i dette arbeidet. Forskerforbundet er helt enig med arbeidsgruppen som avslutningsvis fremhever nødvendigheten av å etablere slike insitamentordninger for at universitets- og høyskolesektoren skal få til et bredt løft for bruk og spredning av digitale læringsressurser.

Når det gjelder de foreslåtte tiltakene har Forskerforbundet følgende kommentarer:

1.1 Anbefalingen om at arbeidet med utvikling av digitale læringsressurser skal gjøres obligatorisk i alle studier innen 2007, er god, men Forskerforbundet tviler på om den er realistisk. Dette krever blant annet at de faglig ansatte skal kunne undervise og veilede studentene i dette arbeidet, noe bare de færreste faglig ansatte vil ha forutsetninger for i dag. Det bør derfor avsettes øremerkede midler til kompetanseutvikling for disse (jfr skoleverket som fikk betydelige ressurser til kompetanseutvikling for lærere).

Dessuten har studietilbudene nettopp vært gjenstand for en betydelig omlegging, og igangsetting av nye endringer så kort tid etter, vil neppe være fornuftig. Forskerforbundet anbefaler derfor at det foreslåtte utviklingsarbeidet ikke gjøres obligatorisk før tidligst i 2010.

2.1 Forskerforbundet er positiv til anbefalingen om at veiledning og arbeid med utvikling av digitale læringsressurser skal telle med ved tilsetting og opprykk på linje med annet pedagogisk og faglig utviklingsarbeid.

3.1 Forskerforbundet gir full støtte til dette punktet som er en forutsetning for at utkastet til strategi skal kunne gjennomføres.

3.3 Forskerforbundet viser til sine kommentarer innledningsvis om opphavsrett og ber om at forholdet til opphavsrett utredes og vurderes, eventuelt i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet, før anbefalingen i dette punktet iverksettes.

4.1 Forskerforbundet viser til utredningsgruppen nedsatt av Universitets- og høyskolerådet som utreder innføring av en formidlingskomponent i finansieringsordningen for universiteter og høyskoler, og ser det som nødvendig at dette punktet ses i sammenheng med gruppens arbeid.

Forskerforbundet har ikke kommentarer til de andre tiltakene i strategi for digitale læringsressurser i universitets- og høyskolesektoren og støtter disse.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til:
Akademikerne